Menu Đóng

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên… soạn thảo (1272 – 1697), Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch (1985 – 1992), Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993)

ToanThu

Nội dung

Chương TT
1

Lời giới thiệu

2

Lời NXB

3

Tác giả, văn bản, tác phẩm

4

Ngoại Kỷ Toàn Thư 1: Hồng Bàng, An Dương Vương

5

Ngoại Kỷ Toàn Thư 2: Kỷ Nhà Triệu (207 - 110 TCN)

6

Ngoại Kỷ Toàn Thư 3: Kỷ Thuộc Hán (110 TCN - 226)

7

Ngoại Kỷ Toàn Thư 4: Thuộc Tấn - Tống - Tề - Lương. Lý Nam Đế (227 - 602)

8

Ngoại Kỷ Toàn Thư 5: Thuộc Tuỳ - Đường. Nhà Ngô (603 - 967)

9

Bản Kỷ Toàn Thư 1: Nhà Đinh. Nhà Tiền Lê (968 - 1009)

10

Bản Kỷ Toàn Thư 2: Nhà Lý (1009 - 1054)

11

Bản Kỷ Toàn Thư 3: Nhà Lý (1054 - 1138)

12

Bản Kỷ Toàn Thư 4: Nhà Lý (1138 - 1225)

13

Bản Kỷ Toàn Thư 5: Nhà Trần (1225 - 1293)

14

Bản Kỷ Toàn Thư 6: Nhà Trần (1294 - 1329)

15

Bản Kỷ Toàn Thư 7: Nhà Trần (1330 - 1377)

16

Bản Kỷ Toàn Thư 8: Nhà Trần. Nhà Hồ (1378 - 1406)

17

Bản Kỷ Toàn Thư 9: Nhà Hậu Trần (1407 - 1417)

18

Bản Kỷ Toàn Thư 10: Khởi nghĩa Lam Sơn. Nhà Hậu Lê (1418 - 1433)

19

Bản Kỷ Toàn Thư 11: Nhà Hậu Lê (1433 - 1459)

20

Bản Kỷ Thực Lục 12: Nhà Hậu Lê (1460 - 1472)

21

Bản Kỷ Thực Lục 13: Nhà Hậu Lê (1473 - 1497)

22

Bản Kỷ Thực Lục 14: Nhà Hậu Lê (1497 - 1509)

23

Bản Kỷ Thực Lục 15: Nhà Hậu Lê. Nhà Mạc (1509 - 1532)

24

Bản Kỷ Thực Lục 16: Nhà Hậu Lê. Nhà Mạc (1533 - 1572)

25

Bản Kỷ Tục Biên 17: Nhà Hậu Lê. Nhà Mạc (1573 - 1599)

26

Bản Kỷ Tục Biên 18: Vua Lê chúa Trịnh (1600 - 1662)

27

Bản Kỷ Tục Biên 19: Vua Lê chúa Trịnh (1663 - 1675)

28

Bản Kỷ Tục Biên 20: Vua Lê chúa Trịnh (1600 - 1619)

29

Bản Kỷ Tục Biên 21: Vua Lê chúa Trịnh (1620 - 1643)

30

Bản Kỷ Tục Biên 22: (1655 - 1656)