Menu Đóng

Cổ học tinh hoa

Xuất bản năm 1926 của Nguyễn Văn Ngọc & Trần Lê Nhân

Image result for Cổ học tinh hoa

Nội dung

Chương TT
1

Lời tựa

2

Treo kiếm trên mộ

3

Tên tù nước Sở

4

Làm nhà cỏ cũng đủ

5

Thằng điên

6

Quan tài con

7

Ba điều vui

8

Chiếc thuyền đụng chiếc đò

9

Vợ răn chồng

10

Không chịu theo kẻ phản nghịch

11

Trồng khó, nhổ dễ

12

Đám ma to

13

Cái được cái mất của người làm Quan

14

Lo trời đổ

15

Gặp quỷ

16

Không yêu nhau mới loạn

17

Hai phải

18

Tưới dưa cho người

19

Nên xử thế nào?

20

Rắn dời chỗ ở

21

Chính danh

22

Lúc nào được nghỉ?

23

Chết đói đầu núi

24

Hang Ngu Công

25

Ngu Công dọn núi

26

Họ Doãn làm giàu

27

Người kiếm củi được con hươu

28

Vợ thầy kiện

29

Bệnh quên

30

Thầy Tăng Sâm

31

Đáng sợ gì hơn cả

32

Bán mộc bán giáo

33

Cách đâm hổ

34

Giáp Ất tranh luận

35

Báo thù

36

Chết mà còn răn được vua

37

Hết lòng vì nước

38

Lợn mẹ giết lợn con

39

Cáo mượn oai hổ

40

Tài nghề con lừa

41

Vua tôi bàn việc

42

Vẽ gì khó

43

Câu nói của người đánh cá

44

Lẽ sống chết

45

Lá dó

46

Muôn vật một loài

47

Trước khi đánh người phải biết giữ mình

48

Rửa tai

49

Mạnh Thường Quân và nước Tần

50

Phẩm trật ông quan, phẩm giá con người

51

Bỏ quên con sinh

52

Liêm, sỉ

53

Dung người được báo

54

Nghĩa công nặng hơn tình riêng

55

Biết rõ chữ nghĩa

56

Mua xương ngựa

57

Không nhận cá

58

Hay dở đều do mình cả

59

Ông quan thanh bạch

60

Kéo lê đuôi mà đi

61

Lấy của ban ngày

62

Khổ thân làm việc nghĩa

63

Cách cư xử ở đời

64

Ôm cây đợi thỏ

65

Tu thân

66

Đánh dấu thuyền tìm gươm

67

Ba con rận kiện nhau

68

Đạo vợ chồng

69

Mong làm điều phải

70

Yêu nên tốt, ghét nên xấu

71

Cảm tình

72

Khéo can được vua

73

Cậy người không bằng chắc ở mình

74

Lúc đi trắng, lúc về đen

75

Lợi mê lòng người

76

Không quên cái cũ