Menu Đóng

Con chim chích choè

Con chim chích choè,
Mày ngồi đầu hè,
Mày nhá gạo rang.
Bảo mày vào làng,
Mày kêu gai góc.
Bảo mày gánh thóc,
Mày kêu đau vai.
Bảo mày ăn khoai,
Mày kêu khoai ngứa.
Bảo mày ăn dứa,
Mày kêu dứa say.
Bảo mày ăn chay,
Mày đòi uống nước.
Bảo mày ăn trước,
Mày đòi ăn sau.
Bảo mày hái rau,
Mày kêu đến trưa.
Bảo mày đi bừa,
Mày đánh què trâu.
Bảo mày đi câu,
Mày đánh bẹp giỏ.
Bảo mày cắt cỏ,
Mày đánh gãy liềm.
Bảo mày gặt chiêm,
Mày đánh gãy hái.
Bảo mày đi đái,
Mày kêu ông Ộp!