Menu Đóng

Vè thằng nhác

Ve vẻ vè ve,
Cái vè thằng nhác.
Trời đã phú thác,
Tính khí anh ta.
Buổi còn mẹ cha,
Theo đòi việc học.
Anh ngồi anh khóc,
Chữ nghĩa ích chi.
Cho anh học cày,
Rằng nghề đầy tớ.
Cho anh làm thợ,
Nói nghề ấy buồn.
Cho đi bán buôn,
Ấy nghề ngồi chợ.
Việc làm tránh né,
Chỉ biết ăn chơi.
Cha mẹ qua đời,
Không ai nuôi dưỡng.
Dáng đi vất vưởng,
Như thể cò hương.
Bụng đói giơ xương,
Miệng thổi tu hú.
Tay chân cụ rụ,
Như tướng cò ma.
Cô bác xót xa,
Kêu cho nắm gạo.
Bỏ mồm trệu trạo,
Sợ nấu mất công.
chết rũ giữa đồng,
Xong đời thằng nhác.