Menu Đóng

Thành ngữ – Tục ngữ

Nội dung

Chương TT
1

Ăn cháo đái bát

2

Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng

3

Ăn ốc nói mò

4

Ăn vóc học hay

5

Áo gấm đi đêm

6

Áo vải, cờ đào

7

Ba chìm bảy nổi

8

Ba hồn bảy vía - Ba hồn chín vía

9

Bá Nha - (Chung) Tử Kỳ

10

Ba que xỏ lá

11

Bách phát bách trúng

12

Bầu dục chấm mắm cáy

13

Bóc ngắn cắn dài

14

Bợm già mắc bẫy cò ke

15

Bóng chim tăm cá

16

Cà cuống chết đến đít còn cay

17

Cái tổ con chuồn chuồn

18

Cạn tàu ráo máng

19

Cáo mượn oai hùm

20

Chân nam đá chân chiêu

21

Chạy như cờ lông công

22

Chén tạc chén thù

23

Chim sa cá lặn

24

Chờ được mạ, má đã sưng

25

Chó mái chim mồi

26

Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào

27

Có công mài sắt, có ngày nên kim

28

Có nếp có tẻ

29

Con cà con kê

30

Cõng rắn cắn gà nhà

31

Cú kêu cho ma ăn

32

Đèo heo hút gió

33

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

34

Đồng không mông quạnh

35

Được voi đòi tiên

36

Đười ươi giữ ống

37

Ếch ngồi đáy giếng

38

Giàu làm kép hẹp làm đơn

39

Giàu vì bạn, sang vì vợ

40

Gửi trứng cho ác

41

Há miệng chờ sung

42

Há miệng mắc quai

43

Hồn xiêu phách lạc

44

Kẻ tám lạng người nửa cân

45

Khôn cho người ta rái, dại cho người ta thương

46

Kín cổng cao tường

47

Lá mặt lá trái

48

Len lét như rắn mùng năm

49

Lệnh ông không bằng cồng bà

50

Lo bò trắng răng

51

Lời ong tiếng ve

52

Mạt cưa mướp đắng

53

Máu ghen Hoạn Thư

54

Một nắng hai sương

55

Năm tao bảy tuyết

56

Nát như tương

57

Như nước đổ đầu vịt

58

Nợ như chúa Chổm

59

Nói có sách, mách có chứng

60

Nói nhăng nói cuội

61

Nói toạc móng heo

62

Nước mắt cá sấu

63

Quýt làm cam chịu

64

Rách như tổ đỉa

65

Rước voi giày mả tổ

66

Sơn cùng thủy tận

67

Sống để dạ chết mang theo

68

Sức dài vai rộng

69

Tấc đất cắm dùi

70

Thả mồi bắt bóng

71

Tha phương cầu thực

72

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

73

Trộm cắp như rươi

74

Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng

75

Tứ cố vô thân

76

Tức nước vỡ bờ

77

Ướt như chuột lột

78

Vàng thau lẫn lộn

79

Vừa ăn cướp vừa la làng

80

Vụng chèo khéo chống

81

Xác như vờ, xơ như nhộng