Menu Đóng

Sinh nhựt

Tục ta không mấy người ăn mừng sinh nhựt, nhưng nhà đại gia cũng có ăn mừng.

Ngày sinh nhựt, con cái làm lễ tế cha mẹ, rồi làm cỗ làm bàn, khoản đãi khách khứa như tệ mừng thọ.

*
Mừng thọ và mừng sinh nhật của cha mẹ cũng là một tiếc để tỏ cái lòng yêu kính cha mẹ rất hay, người không có thì chẳng kể làm gì, nhưng giàu có thì nên lắm, có lẽ hơn là làm giỗ ngày húy nhật. Ta không mấy nhà theo lễ ấy mà chỉ phù hoa sau khi cha mẹ đã mất rồi, thực là một việc sai lầm.