Menu Đóng

Hồi 99: Tử Nha vâng sắc Phong Thần

Tử Nha đến cửa cung Ngọc Hư, thấy Bạch Hạc đồng tử bước ra, liền hỏi:

– Có Tôn sư trong động chăng?

Bạch Hạc đồng tử nói:

– Sư thúc đến hầu việc chi?

Tử Nha nói:

– Ngươi vào thưa với tôn sư có ta đến xin ra mắt.

Bạch Hạc đồng tử vào thưa lại. Nguyên Thỉ truyền cho vào, Tử Nha làm lễ chúc tụng rồi thưa:

– Tôi xin lãnh sắc Phong Thần kẻo các hồn chờ đợi.

Nguyên Thỉ nói:

– Ta đã định trước rồi. Ngươi cứ về tại đài Phong Thần sẽ có sắc lệnh đến đó.

Tử Nha lạy tạ với Nguyên Thỉ về tâu lại với Võ Vương và lòng nhóng đợi sắc chỉ.

Ngày kia, bỗng nghe có tiếng nhạc inh ỏi mùi hương nồng nực ngó thấy Huỳnh Cân lực sĩ cầm phướng che tàn, Bạch Hạc đồng tử bưng sắc ấn từ trên mây sa xuống.

Tử Nha ra trước phủ nghinh tiếp, đón nhận sắc chỉ để trên bàn hương án rồi lạy tạ, Bạch Hạc đồng tử và Huỳnh Cân lực sĩ từ giã trở về.

Tử Nha sửa soạn xong, đệ sắc ấn đến núi Kỳ Sơn.

Thanh Phước thần là Bá Giám hay tin vội ra nghinh tiếp.

Tử Nha vào trong đài để sắc ấn trên bàn án truyền Võ Kiết, Nam Cung Hoát làm phướng Bát quái bằng giấy trấn tám hướng và mười mấy cây cờ Thiên cang, mười hai cây cờ Ðịa chi, dẫn binh mã ba ngàn, lập trận Ngũ phương xung quanh đài.

Khương Thừa Tướng tắm gội rồi truyền đặt bàn hương án, bên tả dựng Hạnh Huỳnh kỳ, bên hữu dựng Ðả Thần Tiên, mặc áo giáp hẳn hòi mở sắc ra tuyên đọc các hồn nghe cho rõ. Sắc chỉ như sau:

“Hỗn nguyên giáo chủ, Nguyên Thỉ Thiên Tôn ban sắc:

Hỡi ôi!

Tiên phàm khác bậc, người không đạo đức khó thành. Thần, quỷ riêng phần, kẻ ở gian tà phải đọa.

Ðịa tiên dầu rõ điều biến hóa, không lòng cũng mất lẽ trường sanh.

Thiên tiên tuy thông hiểu Huyền quan, ra trận dữ cũng khó thành chánh quả.

Các ngươi:

Tuy thông đạo cả, một điều không dập lửa lòng, ra trận giao phong, sa trường bạt mạng. Khiến kẻ tôi ngay, con thảo, vì trung này hiếu nọ mà bỏ mình.

Có người đức hạnh tiết trinh, bởi lẽ ấy tiết trinh hủy hoại.

Bị luân hồi báo oán, mắc nhân quả trả oan.

Nên ta chẳng an, động lòng phải thưởng.

Nay ban sắc cho Khương Thượng thay mặt đứng phong Thần từ bậc ba phần, phong vào làm tám bộ. Các ngươi khỏi luân hồi chịu khổ, một lòng cố báo bổ giúp đời. Nếu có công hưởng lộc trời, bằng có lỗi sẽ bị oai sấm sét.”

Tử Nha đọc sắc rồi để trên bàn án, tay tả cầm Hạnh Huỳnh kỳ, tay hữu cầm Ðả Thần Tiên, kêu lớn:

– Bá Giám hãy treo bảng Phong Thần dưới đài cho các hồn xem rõ, lúc nào kêu tên các hồn mới được lên.

Bá Giám tuân lệnh, mở bảng Phong Thần ra thấy tên mình đứng trên hết.

Các hồn đồng đến xem.

Bỗng Tử Nha gọi Bá Giám đến nghe sắc, Bá Giám cầm phướng lên đài quỳ xuống, Tử Nha đọc rằng:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Bá Giám xưa là Nguyên soái của Huỳnh Ðế, vâng lịnh đánh Xi vưu trước cũng lập công nhiều phen, sau bị chết nơi biển Bắc, hồn trung lạnh lẻo cũng khá thương, chừng gặp Khương Thượng đem về giữ đài Phong Thần, có công tiếp dẫn, nay phong chức là Thanh Phước thần, đứng đầu tám bộ gồm 365 vị.

Bá Giám tạ ơn xuống đài, Tử Nha truyền Bá Giám dẫn Hoàng Thiên Hóa lên, bảo quỳ và nghe sắc chỉ:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Hoàng Thiên Hóa xuống cứu cha là vì hiếu vì vua, tử trận chưa hưởng vinh hoa, thiệt mạng đáng thương lắm, nên phong làm chức Bỉnh Linh công, Tam sơn chánh thuận, cai trị ba hòn núi.

Hoàng Thiên Hóa tạ ơn bước xuống.

Tử Nha truyền dẫn Ngũ Nhạc lên đài.

Năm vị đồng quỳ nghe đọc sắc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Hoàng Phi Hổ trung thần bị nạn, phải trốn sang nước khác, hết lòng đền ơn tri ngộ Võ Vương, nên chết tại huyện Dẫn Trì, nghĩ cũng khá thương. Còn Sùng Hắc Hổ, Văn Sính, Thôi Anh, Tưởng Hùng bốn anh em kết bạn, quyết lòng phạt Trụ hưng Châu, rủi thác một lượt với Hoàng Phi Hổ, nên phong làm thần Ngũ Nhạc, cai trị năm hòn núi.

Vậy thời:

– Hoàng Phi Hổ làm Ðông nhạc Thái Sơn, Tề Thiên nhân thánh Ðại đế, làm đầu ngũ Nhạc, cai trị phần hồn. Dầu ai mới thác cũng phải đến cho thần Ðông nhạc xét tra. Ðến lúc đi đầu thai cũng vậy.

– Sùng Hắc Hổ làm Nam nhạc Hoàng sơn, Tư thiên Chiêu thánh đại đế.

– Văn Sính làm Trung nhạc Hoành sơn. Trung thiên Sùng thái Ðại đế.

– Thôi Anh làm Bắc nhạc Hằng sơn, An thiên huyền thánh Ðại đế.

– Tưởng Hùng làm Tây nhạc Hoa sơn, Kim thiên thư thánh Ðại đế.

Các người nầy phải lo bổn phận xem họa phước cho dân.

Năm thần tạ ơn xuống đài.

Tử Nha truyền đem Lôi Bộ lên đài.

Thái sư Văn Trọng không chịu ai tiếp dẫn, một mình dắt hai mươi bốn vị bổn hộ lên đài đứng sững không chịu quỳ.

Tử Nha rút roi Ðả Thần Tiên hét lớn:

– Lôi Bộ Chánh thần quỳ nghe đọc sắc.

Văn Trọng lúc đó mới chịu quỳ.

Tử Nha thấy 25 vị thần đã chịu phép quỳ hết mới tuyên đọc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Văn Trọng có công tu luyện, không được thành tiên, xuống phò hai trào đều tận trung, sau thất một trận mà mãn số. Trung liệt cũng đáng thương, nay cho làm đầu Lôi Bộ, cai trị 24 vị Thiên Quân xem gió, mưa, mây, chớp. Lấy oai ấm sét trị tội loài tà.

Vậy thì:

Văn Trọng làm chức Cửu thiên Nguyên lôi thinh phổ hóa thiên tôn.

Còn 24 vị thiên quân kể ra như sau:

Theo Lôi Bộ

Chức vụ: Tên người: Nhiệm vụ

Thiểm điển thần: Kim Quang thánh mẫu: coi việc sấm chớp

Hưng vân thần: Thể vân Tiên cô: coi việc kéo mây

Trợ phong thần: Hạm chi Tiên cô: coi việc làm gió

Bố võ thần: Kim Tô: coi việc làm mưa

Ðặng Trung: Ðặng thiên quân: Trương Tiết: Trương thiên quân

Ðào Vinh: Ðào thiên quân: Bàng Hồng: Tân thiên quân

Tuân Chương: Tuân thiên quân: Tất Hoàn: Tất thiên quân

Tần Hoàn: Tần thiên quân: Triệu Gian: Triệu thiên quân

Ðổng Toàn: Ðổng thiên quân: Viên Giác: Viên thiên quân

Lý Ðức: Lý thiên quân: Tôn Lương: Tôn thiên quân

Bạch Hổ: Bạch thiên quân: Vương Diệt: Vương thiên quân

Dao Tân: Dao thiên quân: Trương Triệu: Trương thiên quân

Kiết Lập: Kiết thiên quân: Dư Khánh: Dư thiên quân

Các thần lãnh chức tạ ơn lui xuống.

Tử Nha lại truyền dẫn Hỏa Bộ chánh thần lên đài, rồi đọc sắc.

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

La Tuyên xưa tu tại Hỏa Long đảo, gần thành tiên, bởi tánh lửa không dằn được mới bỏ mạng. Nay cho làm đầu Hỏa Bộ, coi việc lành dữ mà răn đời.

Vậy thì:

La Tuyên làm chức Nam phương Tam khí, Hỏa đức tinh quân chánh thần.

Còn năm vị Hỏa bộ Chánh thần kể ra như sau:

Tên thần: Chức vụ

Châu chiêu: Vĩ hỏa hồ

Cao Chấn: Thất hỏa trư

Phương Quý: Chỉ hỏa hầu

Vương Giác: Dực hỏa hầu

Lưu Hoàn: Tiếp hỏa thiên quân.

Các thần tạ ơn xuống đài.

Tử Nha truyền dẫn Ôn Hộ chánh thần lên, đọc sắc rằng:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Lữ Nhạc tu hành dày công, bị nghe lời thị phi, xuống lập trận Ôn Hoàng mà chết. Nay nghĩ công khi trước, cho làm đầu bộ Ôn, trừ kẻ ác trong đời.

Vậy thì:

Phong Lữ Nhạc làm Chủ chưởng Ôn Hoàng Hạo thiên Ðại đế.

Còn sáu vị thần trong Ôn hộ là:

Tên thần: Chức vụ

Châu Tín: Ðông phương hành ôn sứ giả

Lý Kỳ: Nam phương hành ôn sứ giả

Châu Thiên Lân: Tây phương hành ôn sứ giả

Dương Văn Huy: Bắc phương hành ôn sứ giả

Trần Canh: Khuyến thiên Ðại sứ

Lý Bình: Hòa ôn Ðạo sĩ.

Sáu vị thần đồng tạ ơn bước xuống.

Tử Nha truyền dẫn Ðẩu Bộ Chánh thần lên, rồi tuyên đọc sắc chỉ.

Kim Linh Thánh mẫu đạo đức đủ điều, ngôi tiên đã sẵn, vì chưa dứt giận hờn, lập trận dữ nên mang họa. Nay phong chức:

Ðẩu chánh thần, ngồi trên phương Bắc, cai trị các vì tinh tú. Tám mươi bốn ngàn vì sao lớn nhỏ đều được sai khiến:

Năm Bộ Ðẩu kể ra sao:

Ðông đẩu tinh quân gồm có các thần: Tô Hộ, Kim Khuê, Cơ Thúc Minh, Triệu Bình.

Tây đẩu tinh quân gồm có: Hoàng Thiên Lộc, Long Hoàn, Tôn Tử Võ, Hồ Thăng, Hồ Văn Bằng.

Trung đẩu tinh quân gồm có: Lỗ Nhân Kiệt, Triều Lôi, Cơ Thúc Thăng, do Cơ Bá Ấp Khảo làm trung thiên Bắc cực tử vi Ðại đế.

Nam đẩu Tinh quân gồm có: Châu Kỷ, Hồ Lôi, Cao Quý, Dư Thành.

Bắc đẩu tinh quân gồm có: Thiên Cang, Hoàng Thiên Tường, Văn Khúc, Tỉ Can, Võ Khúc, Ðậu Vinh, Tả phụ Hàng Thăng, Hữu bậc Hàng Biên, Phú quân Tô Toàn Trung, Thăng lang Ngạc Thuận, Cự môn Quách Thần, Chiêu diên Ðổng Trung.

Các vì sao được phong như sau:

Tên sao: Tên người

Thanh long tinh: Ðặng Cửu Công

Ðằng xà: Trương sơn

Thái Dương: Từ Cái

Thái Âm: Khương Hoàng Hậu

Câu trận: Lôi Bàng

Bạch Hổ: Ân Thành Tú

Châu Tước: Mã Phương

HuyềnVõ: Từ Khôn

Ngọc Ðường: Thương Dung

Thiên Quý: Cơ Khúc Càng

Long Ðức: Hồng Cẩm

Hồng Loan: Long Kiết Công Chúa

Thiên hỉ: Trụ Vương

Thiên đức: Mai Bá

Nguyệt đức: Hạ Chiêu

Thiên xá: Triệu Khải

Mạo đoan: Giả Thị

Kim phủ: Tiêu Trăng

Mộc phu: Ðặng Hoa

Thủy phủ: Dư Nguyên

Hỏa phủ: Hỏa Linh

Thổ phủ: Thổ Hành Tôn

Lục hiệp: Ðặng Thiền Ngọc

Bất sĩ: Ðỗ Nguyên Tiến

Lực sĩ: Ô Văn Hóa

Tấn thơ: Dao Cách

Hà khôi: Hoàng Phi Bưu

Nguyệt Khôi: Triệt Ðịa Phu Nhân

Ðế xa: Khương Hoàng Sở

Thiên tự: Hoàng PhiBáo

Hoàng ân: Lý Cẩm

Thiên y: Tiền Bảo

Ðịa hậu: Hoàng Quý Phi

Trạch Long: Cơ Thúc Ðức

Phục long: Hoàng Minh

Dịch mã: Lôi Khai

Huỳnh phan: Ngụy Bôn

Báo vĩ: Ngô Khiêm

Tán môn: Trương Quế Phương

Ðiều khách: Phong Lâm

Câu giảo: Bí trọng

Quyện thiệt: Vưu Hồn

La hầu: Bành Tuân

Kế đô: Vương Báo

Phi liêm: Cơ Thúc Khôn

Bạo hao: Sùng Hầu Hổ

Tiểu hao: Ân Phá Bại

Quách sách: Khưu Dẫn

Lang cang: Long An Kiết

Phi đâu: Thái Loan

Ngũ quỷ: Ðặng Tú

Dương nhận: Triệu Thăng

Huyết quang Tôn: Diệm Hồng

Quan phù: Phương Nghĩa Chân

Cô thần: Dư Hóa

Thiên cẩu: Quý Phương

Binh phù: Vương Tá

Toàn cốt: Trương Phụng

Tử phù: Biện Kim Long

Thiên bại: Bạch Hiển Trung

Phù trầm: Trịnh Xuân

Thiên sát: Biện Kiết

Tuế sát: Trần Canh

Tuế hình: Từ Phương

Tuế phá: Triều Ðiền

Ðộc hỏa: Âu Dương Thuần

Huyết chi: Mã Trung

Vong thần: Cơ Thúc Ngang

Nguyệt phá: Vương Hổ

Nguyệt du: Thạch Cơ Nương

Nguyệt yểm: Giao Trung

Thất sát: Trương Khuê

Ngũ cốc: Ân Hồng

Trừ sát: Tử Trung

Thiên hình: Âu Dương Thiên Lộc

Thiên la: Trần Ðồng

Ðịa võng: Cơ Thúc Kiết

Thiên không: Mai Võ

Huê cái: Ngao Binh

Thập ác: Châu Tín

Tàm súc: Huỳnh Nguyên Tế

Ðào hoa: Cao Thị Lan Anh

Tảo chẩu: Mã Thị

Ðại họa: Lý Cấn

Lang Tịch: Hàng Vinh

Phi ma: Lâm Thiện

Cửu xủ: Long Tu Hổ

Nhất Tam thi: Tác Kiên

Nhị Tam thi: Tác Cường

Tam Tam thi: Tác Dõng

Ấm thác: Kim Thành

Dương sai: Mã Thành Long

Nhân sát: Công Tôn Ðạt

Tứ phế: Viên Hồng

Ngũ cùng: Tôn Hiệp

Ðịa không: Mai Ðức

Hồng diệm: Dương Quý Phi

Lưu Hà: Võ Vinh

Quả Tú: Châu Thăng

Thiên ôn: Kim Ðại Thăng

Hoán vu: Ðài Lễ

Thai thần: Cơ Thúc Lễ

Phục đoạn: Trư Tử Chân

Phản ngâm: Dương Hiển

Phục ngâm: Dao Thứ Long

Ðao châm: Thường Hạo

Diệt một: Trần Kế Trinh

Tuế yểm: Bành Tổ Thọ

Phá tối: Ngô Long.

Nhị thập bát tú (28 vì sao)

Các vì sao này đã rút ra nói ở trận Vạn Tiên rồi, nay xin kể tắt:

Giác, cang, đê, phòng, tâm, vĩ, cơ, đẩu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích, khuê, lâu, vị, mão, tất, chỉ, sâm, tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trương, dực, chẩn.

Tam thập lục thiên cang tức ba mươi sáu vị sao Ðẩu tử trận Vạn Tiên kể ra sau:

Tên sao: Tên người

Thiên khôi tinh: Cao Diễn

Thiên Cang Tinh: Huỳnh Chơn

Thiên cơ: Lư Xương

Thiên giang: Kỷ Xương

Thiên dõng: Giao Công Hiếu

Thiên hùng: Thi Cối

Thiên mãnh: Tôn Ất

Thiên oai: Lý Báo

Thiên anh: Châu Nghĩa

Thiên quý: Trần Khảm

Thiên phú: Lê Tiên

Thiên mãng: Phương Bảo

Thiên cô: Chiêm Tú

Thiên thương: Lý Hồng Nhơn

Thiên quyền: Vương Long Mậu

Thiên thiệp: Ðặng Ngọc

Thiên ám: Lý Tân: Thiên hựu: Từ Chánh Ðạo

Thiên không: Ðiển Thông

Thiên tốc: Ngô Húc

Thiên dị: Lữ Tư Thành

Thiên sát: Nhậm Lại Sinh

Thiên vi: Cung Thanh

Thiên tổn: Ðường Thiên Chánh

Thiên bại: Thân Lễ

Thiên lao: Văn Kiệt

Thiên huệ: Trương Trí Hùng

Thiên bạo: Tất Ðức

Thiên khốc: Lưu Ðạt

Tiên xảo: Trình Tam Ích

Thất thập nhị địa sát (72 vì sao theo Bộ Ðầu)

Ðịa khôi tinh: Trần Kế Chân

Ðịa sát tinh: Huỳnh Kiển Nguyên

Ðịa hung: Lỗ Tu Ðức

Ðịa oai: Hồ Bá Nhạn

Ðịa anh: Tôn Tường

Ðịa kỳ: Vương Bình

Ðịa mãnh: Bá Hữu Hoạn

Ðịa văn: Hoa Cao

Ðịa chánh: Khao Cách

Ðịa tịch: Lý Toại

Ðịa hạc: Lưu Hoành

Ðịa cường: Hạ Tường

Ðịa ám: Dư Trung

Ðịa phụ: Bao Long

Ðịa hội: Lỗ Chi

Ðịa tá: Huỳnh Bính Khánh

Ðịa hưu: Trương Kỳ

Ðịa linh: Quách Kỷ

Ðịa thú: Kim Nam Ðạo

Ðịa vi: Trần Nguyên

Ðịa huệ: Xa Khôn

Ðịa hạo: Tang Thành Ðạo

Ðịa mặc: Châu Canh

Ðịa xương: Tề Công

Ðịa cuồng: Hoát Chi Nguyên

Ðịa phi: Diệp Trung

Ðịa tẩu: Cố Tòng

Ðịa xảo: Lý Xương

Ðịa minh: Phương Kiết

Ðịa tấn: Từ Kiết

Ðịa thôi: Phán Oan

Ðịa mãng: Trát Công

Ðịa toại: Khổng Thành

Ðịa châu: Giao Kim Tu

Ðịa ẩn: Nịnh Tam Ích

Ðịa dị: Dư Trí

Ðịa lý: Ðổng Trinh

Ðịa tuấn: Viễn Ðảnh Tướng

Ðịa lạc: Uông Tường

Ðịa thiệp: Cảnh Nhan

Ðịa tốc: Hình Tam Loan

Ðịa trấn: Khương Trung

Ðịa kê: Khổng Thiệu Triệu

Ðịa ma: Lý Dượt

Ðịa yêu: Cung Thiên

Ðịa u: Ðoạn Thanh

Ðịa phục: Môn Ðạo Chánh

Ðịa tịch: Tố Lâm

Ðịa không: Tiên Ðiển

Ðịa cô: Ngô Tứ Ngọc

Ðịa kim: Khuôn Ngọc

Ðịa đoản: Thái Công

Ðịa giác: Lam Hổ

Ðịa tù: Tống Lộc

Ðịa tàn: Quan Bâu

Ðịa bình: Long Thành

Ðịa tổn: Huỳnh Ô

Ðịa nô: Không Ðạo Linh

Ðịa sát: Trương Hoàn

Ðịa ác: Lý Tín

Ðịa xủ: Từ Sơn

Ðịa số: Cát Phương

Ðịa ám: Tiêu Long

Ðịa hình: Tần Tường

Ðịa tráng: Võ Diễn Công

Ðịa liệc: Phạm Bân

Ðịa kiện tinh: Diệp Kiển Xương

Ðịa bao tinh: Giao Hoa

Ðịa tặc: Tôn Kiết

Ðịa Cẩu: Trần Mộng Canh

Cửu diện tinh quân (chín vì sao theo bộ Ðầu)

1. Sùng Ứng Bưu

2. Cao Hệ Bình

3. Hàng Bàng

4. Lý Tế

5. Vương Phong

6. Lưu Cấm

7. Vương Từ

8. Bành Cửu Nguyên

9. Lý Tam Ích

Thủy Ðức tinh quân (năm vì sao Thủy tinh)

1. Cơ Thủy Báo: Dương Chơn

2. Thủy Ðức Tinh: Lỗ Hùng

3. Bích Thủy Du: Phương Tiết Thanh

4. Sâm Thủy Viên: Tôn Tường

5. Chẩn Thủy Dẫn: Hồ Ðạo

Các vị tinh tú được phong rồi lạy tạ ơn xuống đài.

Tử Nha truyền Bá Giám dẫn Ân Giao, Dương Nhậm và bổn bộ lên, rồi đọc sắc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Ân Giao là con của vua Trụ, vì nóng lòng mẹ nên động đến cha, thiếu chút nữa anh em phải lụy. Sau cãi lời thầy dạy, không kể lời thề, tuy nghe Thân Công Báo mặc lòng, song cũng tại mình bội sư mang họa.

Còn Dương Nhậm can vua mà bị khoét mắt, sau về Châu vì Chúa liều mình.

Vậy phong Ân Giao chức Trị niên Thái quân, coi điều lành dữ trong mãn năm, phong Dương Nhậm làm Giáp tí Thái tuế đem các vị bổn hộ tuần du xét người lành dữ.

Bộ hạ hai vị thần Thái Tuế kể ra sau đây:

1. Nhựt du thần: Ôn Lương

2. Dạ du thần: Kiều Khôn

3. Tăng phước thần: Tiết A¨c Hổ

4. Tôn phước thần: Hàng Ðộc Long

5. Hiển đạo thần: Phương Bậc

6. Khai lộ thần: Phương Tướng

7. Trị niên thần: Lý Bình

8. Trị nguyệt thần: Huỳnh Thừa Ất

9. Trị nhật thần: Châu Ðáng

10. Trị thời thần: Lưu Ðồng.

Các thần được phong đều tạ ơn lui xuống đài.

Tử Nha truyền đòi anh em Vương Ma lên, rồi đọc sắc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Anh em Vương Ma trước ở tại Cửu Long đảo, bởi không giữ phần thanh tịnh, xuống trần lo việc can vua, nên mất tiên cang, phải sa thần đạo. Nay phong bốn anh em họ Vương làm Tứ thánh Ðại nguyên soái hầu hạ đền Linh Tiêu.

Bốn người này là: Vương Ma, Dương Sum, Cao Thế Càng, Lý Hưng Bá.

Bốn thần tạ ơn lui gót.

Tử Nha truyền đòi Triệu Công Minh và bốn vị Kiết thần lên, rồi tuyên đọc sắc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Triệu Công Minh, công quả đã cao, tu hành phải đạo, bởi nghe tiếng thị phi mà nóng tánh, nên sa vào trần tục, chuốt lấy rủi ro, sống không được thành tiên chết cũng về chánh quả. Nay phong làm chức Kim Long như ý Chánh nhứt Long Hổ, Huyền đăng Chơn quân, quản xuất bốn vị chánh thần mà cứu giúp người lương thiện.

Bốn vị Chánh thần phong như sau:

1. Châu bửu Thiên tôn: Tiên Thăng

2. Nạp trân Thiên tôn: Tào Bửu

3. Chiêu tài Sứ giả: Trần Cửu Công

4. Lợi thị tiên quân: Dao Thiếu Tư.

Năm vị Chánh thần tạ ơn lui xuống.

Tử Nha truyền dời bốn anh em họ Ma lên đài, rồi đọc sắc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Bốn anh em họ Ma học được phép lạ, ý muốn chống trời, song thấy ngay vua cũng khá khen, nghĩ tử tiết càng thêm thương, nay phong bốn người làm Tứ đại Thiên vương coi bốn chữ: Phong điều võ thuận.

Ma Lễ Thanh làm Tăng trưởng Thiên vương, cầm Thanh quang bửu kiếm.

Ma Lễ Hồng làm Quang mục Thiên vương cầm Hỗn nguyên châu táng.

Ma Lễ Hải làm Ða văng Thiên vương cầm Hoa hồ điêu.

Bốn vị Thiên vương tạ ơn lui xuống đài.

Tử Nha truyền dẫn Trịnh Luân và Trần Kỳ lên, tuyên đọc.

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Trịnh Luân bỏ Trụ về Châu phải trang hiền thần vận lương ra trận đáng bậc công lao, chưa hưởng quyền cao đã lìa trần thế.

Còn Trần Kỳ, tuy đón binh Châu, cãi thiên mệnh, song lòng ngay với chúa cũng đáng khen. Vậy phong hai người làm Hanh ngáp nhị tướng giữ cửa núi Tây phương.

Hai thần tạ ơn lui xuống.

Tử Nha truyền dẫn vợ chồng Dư Hóa Long lên, rồi đọc sắc:

Cha con Dư Hóa Long thờ chúa hết lòng, đáng tôi lương đống, liều thân trọn tiết, nên hưởng lửa hương. Nay phong Dư Hóa Long làm chức Chủ đậu bích hà nguyên quân. Vợ là Kim thị phong chức: Vệ phòng Thánh mẫu.

Chồng coi việc bông, trái; vợ cứu việc sanh thai.

Còn năm người con phong chức sau đây:

Ngũ phương chủ đậu thánh thần

1. Ðông phương chủ đậu thánh thần: Dư Ðạt

2. Tây phương chủ đậu thánh thần: Dư Triệu

3. Nam phương chủ đậu thánh thần: Dư Quang

4. Bắc phương chủ đậu thánh thần: Dư Tiên

5. Trung ương chủ đậu thánh thần: Dư Ðức

Vợ chồng, con cái Dư Hóa Long tạ ơn xuống đài.

Tử Nha truyền đòi Tam Cô lên, tuyên đọc.

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Ba chị em Vân Tiên tuy học đạo lớp Thiên hoàng mà chưa chứng quả, vì nóng báo cừu huynh trưởng lập trận Huỳnh Hà hại người đại đức nên phải lụy thân. Nay phong ba người làm Cảm ứng tùy thế tiên cô.

Tuy làm vị nương nương. Song phải coi việc sinh sản mà đền tội hại tiên ra phàm.

Cảm ứng tùy thế tiên cô gồm có:

1. Vân Tiêu nương nương

2. Quỳnh Tiêu nương nương

3. Bích Tiêu nương nương

Cả ba vị tiên cô đều tạ ơn lui gót.

Tử Nha truyền dẫn Thân Công Báo lên đài tuyên đọc.

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Thân Công Báo tu theo Xiển giáo, dám cãi lời thầy, quyết trợ Trụ đánh Châu, bày đặt dụ dỗ nhiều người làm bậy. Tuy số trời đã định, kẻ có tên trong bảng phải bỏ mình, song lỗi ấy thật khó dung, đã một lần thề thốt mà không chừa thói cũ. Nay dầu mang họa, nhưng nghĩ tình phong cho làm Phân thủy tướng quân, coi nước lớn, nước ròng tại Ðông Hải hay việc ấm lạnh trong hai mùa. Hạ thì giá tan. Ðông thì nước đặc. Nếu làm trái lại sẽ bị phạt nặng nề.

Thân Công Báo tạ ơn lui xuống biển.

Các vị thần ai giữ việc ấy, đều rời khỏi đài.

Từ ấy trong đài hết âm khí, gió hòa nắng tốt như thường.

Tử Nha xuống đài, truyền Nam Cung Hoát về đền ra lệnh cho bá quan văn võ ngày mai phải đến Kỳ Sơn cho đủ mặt.

Ngày hôm sau, bá quan văn võ tề tựu, đồng ra mắt Tử Nha.

Tử Nha truyền trói Phi Liêm và Ác Lai lại.

Hai người thất kinh kêu lớn:

– Chúng tôi phạm tội là kẻ bày cho vua Trụ làm hại dân nước thì thật có công đối với nhà Châu sao Thừa thường tướng lại bảo là tội. Cơ nghiệp này, nếu Trụ Vương không nghe lời chúng tôi hủy phá thì làm sao hôm nay rơi vào tay nhà Châu được? Kẻ được thiên hạ lại không biết ơn chúng tôi sao?

Tử Nha nói:

– Chúng bay thật là đứa gian hùng, thốt ra nhiều lời kỳ dị. Nếu để chúng bay sống thì cơ nghiệp nhà Châu có ngày bị hại.

Nói rồi truyền võ sĩ đem hai người ra xử trảm.

Tử Nha lại lên đài phong Thần tuyên đọc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Phi Liêm và Ác Lai là hai tôi gian nịnh, ngỡ trộm ấn cầu vinh, không dè đem thân đi nạp. Bởi có tên trong bảng Phong Thần nên khó trốn. Nay phong Phi Liêm làm Băng tiêu, Ác Lai làm Ngõa giải tuy là chức xấu, không được làm hung.

Phi Liêm và Ác Lai cúi đầu nghe đọc sắc xong tạ ơn bay đi. Tử Nha trở xuống đài.

Bá quan đều về đền hết.