Menu Đóng

Truyện Kiều – Chữ nôm

Đoạn trường tân thanh (chữ Hán: 斷腸新聲), thường được biết đến với cái tên đơn giản là Truyện Kiều (chữ Nôm: 傳翹), là một truyện thơ của đại thi hào Nguyễn Du. Đây được xem là truyện thơ nổi tiếng nhất và xét vào hàng kinh điển trong văn học Việt Nam, tác phẩm được viết bằng chữ Nôm, theo thể lục bát, gồm 3.254 câu.

Phân tích Nỗi thương mình trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Có thuyết nói Nguyễn Du viết Truyện Kiều sau khi đi sứ Trung Quốc (1814–1820). Lại có thuyết nói ông viết trước khi đi sứ, có thể vào khoảng cuối thời Lê đầu thời Tây Sơn. Thuyết sau được nhiều người chấp nhận hơn. Ngay sau khi ra đời, Truyện Kiều được nhiều nơi khắc in và lưu hành rộng rãi. Hai bản in xưa nhất hiện còn là bản của Liễu Văn Đường (1871) và bản của Duy Minh Thị (1872), đều ở thời vua Tự Đức.

Truyện dựa theo bộ truyện văn xuôi Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, lấy bối cảnh Trung Quốc thời vua Gia Tĩnh Đế đời nhà Minh (từ năm 1521 tới năm 1567). Có một số nhân vật như tổng đốc Hồ Tôn Hiến, kỹ nữ Vương Thúy Kiều, nhân vật Từ Hải là có thật trong lịch sử.

Bản in khắc đầu tiên năm 1902 có tựa chính thức là Đoạn trường tân thanh (chữ Hán: 斷腸新聲), có nghĩa là ” tiếng kêu mới về nỗi đau lòng đứt ruột”.

Nội dung

Chương TT
1

Chương 1

2

Chương 2

3

Chương 3

4

Chương 4

5

Chương 5

6

Chương 6

7

Chương 7

8

Chương 8

9

Chương 9

10

Chương 10

11

Chương 11

12

Chương 12

13

Chương 13

14

Chương 14

15

Chương 15

16

Chương 16

17

Chương 17

18

Chương 18

19

Chương 19

20

Chương 20

21

Chương 21

22

Chương 22

23

Chương 23

24

Chương 24

25

Chương 25

26

Chương 26

27

Chương 27

28

Chương 28

29

Chương 29

30

Chương 30

31

Chương 31

32

Chương 32

33

Chương 33

34

Chương 34

35

Chương 35

36

Chương 36

37

Chương 37

38

Chương 38

39

Chương 39

40

Chương 40

41

Chương 41

42

Chương 42

43

Chương 43

44

Chương 44

45

Chương 45

46

Chương 46

47

Chương 47

48

Chương 48

49

Chương 49

50

Chương 50

51

Chương 51

52

Chương 52

53

Chương 53

54

Chương 54

55

Chương 55

56

Chương 56

57

Chương 57

58

Chương 58

59

Chương 59

60

Chương 60

61

Chương 61

62

Chương 62

63

Chương 63

64

Chương 64

65

Chương 65

66

Chương 66

67

Chương 67

68

Chương 68

69

Chương 69

70

Chương 70

71

Chương 71

72

Chương 72

73

Chương 73

74

Chương 74

75

Chương 75

76

Chương 76

77

Chương 77

78

Chương 78

79

Chương 79

80

Chương 80

81

Chương 81

82

Chương 82

83

Chương 83

84

Chương 84

85

Chương 85

86

Chương 86

87

Chương 87

88

Chương 88

89

Chương 89

90

Chương 90

91

Chương 91

92

Chương 92

93

Chương 93

94

Chương 94

95

Chương 95

96

Chương 96

97

Chương 97

98

Chương 98

99

Chương 99

100

Chương 100

101

Chương 101

102

Chương 102

103

Chương 103

104

Chương 104

105

Chương 105

106

Chương 106

107

Chương 107

108

Chương 108

109

Chương 109

110

Chương 110

111

Chương 111

112

Chương 112

113

Chương 113

114

Chương 114

115

Chương 115

116

Chương 116

117

Chương 117

118

Chương 118

119

Chương 119

120

Chương 120

121

Chương 121

122

Chương 122

123

Chương 123

124

Chương 124

125

Chương 125

126

Chương 126

127

Chương 127

128

Chương 128

129

Chương 129

130

Chương 130

131

Chương 131

132

Chương 132

133

Chương 133

134

Chương 134

135

Chương 135

136

Chương 136

137

Chương 137

138

Chương 138

139

Chương 139

140

Chương 140

141

Chương 141

142

Chương 142

143

Chương 143

144

Chương 144

145

Chương 145

146

Chương 146

147

Chương 147

148

Chương 148

149

Chương 149

150

Chương 150

151

Chương 151

152

Chương 152

153

Chương 153

154

Chương 154

155

Chương 155

156

Chương 156

157

Chương 157

158

Chương 158

159

Chương 159

160

Chương 160

161

Chương 161

162

Chương 162

163

Chương 163

164

Chương 164

165

Chương 165

166

Chương 166

167

Chương 167

168

Chương 168

169

Chương 169

170

Chương 170

171

Chương 171

172

Chương 172

173

Chương 173

174

Chương 174

175

Chương 175

176

Chương 176

177

Chương 177

178

Chương 178

179

Chương 179

180

Chương 180

181

Chương 181

182

Chương 182

183

Chương 183

184

Chương 184

185

Chương 185

186

Chương 186

187

Chương 187

188

Chương 188

189

Chương 189

190

Chương 190

191

Chương 191

192

Chương 192

193

Chương 193

194

Chương 194

195

Chương 195

196

Chương 196

197

Chương 197

198

Chương 198

199

Chương 199

200

Chương 200

201

Chương 201

202

Chương 202

203

Chương 203

204

Chương 204

205

Chương 205

206

Chương 206

207

Chương 207

208

Chương 208

209

Chương 209

210

Chương 210

211

Chương 211

212

Chương 212

213

Chương 213

214

Chương 214

215

Chương 215

216

Chương 216

217

Chương 217

218

Chương 218

219

Chương 219

220

Chương 220

221

Chương 221

222

Chương 222

223

Chương 223

224

Chương 224

225

Chương 225

226

Chương 226

227

Chương 227

228

Chương 228

229

Chương 229

230

Chương 230

231

Chương 231

232

Chương 232

233

Chương 233

234

Chương 234

235

Chương 235

236

Chương 236

237

Chương 237

238

Chương 238

239

Chương 239

240

Chương 240

241

Chương 241

242

Chương 242

243

Chương 243

244

Chương 244

245

Chương 245