Menu Đóng

Chương 158

1885. Sớm trưa hầu hạ đài dinh,
1886Tiểu thư chạm mặt đè tình hỏi tra.
1887. Lựa lời nàng mới thưa qua:
1888. Phải khi mình lại xót xa nỗi mình.
1889Tiểu thư lại hỏi Thúc sinh:
1890. Cậy chàng tra lấy thực tình cho nao.
1891. Sinh đà rát ruột như bào,
1892. Nói ra chẳng tiện trông vào chẳng đang.
1893. Những e lại lụy đến nàng,
1894Đánh liều mới sẽ lựa đàng hỏi tra.
1895. Cúi đầu quỳ trước sân hoa,
1896Thân cung nàng mới thảo qua một tờ.

Chú giải

 • (1885) đài dinh: đài quan , dinh thự . Chỉ nhà cửa cao lớn, dinh quan; ở đây là chỗ ở của vợ chồng Thúc sinh Hoạn thư. § Ghi chú: cha Hoạn thư là danh gia vọng tộc đang giữ chức Lại bộ Thượng thư , còn gọi là Thiên quan trủng tể .
 • (1886) tiểu thư: chỉ Hoạn thư. Xem chú giải (1557) tiểu thư.
 • (1886) chạm mặt: giáp mặt, bất thình lình gặp mặt. # chữ nôm khắc là “trông mặt”. Tạm ghi âm đọc là “chạm mặt” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
 • (1886) đè tình: áng chừng, phỏng đoán tình ý, đoán phỏng tình hình. § Ghi chú: đoán già, bắt non (theo Văn Hòe).
 • (1886) hỏi tra: hỏi cho biết, xem xét. Xem chú giải (1829) hỏi tra.
 • (1888) nỗi mình: nỗi riêng, chuyện riêng.
 • (1890) cho nao: cho nào, cho xem nào, cho nhé. Xem chú giải (0055) nao. § 2 câu 1889-1890: (lược ngữ) nghe xong câu trả lời của Kiều, Hoạn thư quay sang Thúc sinh nhờ chàng xem xét thực hư thế nào.
 • (1891) bào: bào = khoan, xoi, vặn, tiện cho mỏng bớt (Từ điển Nguồn gốc tiếng Việt). § Ghi chú: “rát ruột như bào”: đau đớn như có người bào, vặn, cào vào gan ruột của mình.
 • (1892) chẳng tiện: không tiện, có phần khó xử.
 • (1892) chẳng đang: không đành lòng, không nhẫn tâm.
 • (1894) đánh liều: lấy can đảm làm điều gì mà không sợ thiệt hại hay nguy hiểm. Xem chú giải (1079) liều.
 • (1894) hỏi tra: hỏi cho biết, xem xét. Xem chú giải (1829) hỏi tra.
 • (1895) sân hoa: sân có trồng hoa; cũng thể hiểu giản dị là một cái sân, không nhất thiết phải có hoa cỏ chi cả. Xem chú giải (1408) sân hoa.
 • (1896) thân cung tờ khai trình.
 • (1896) thảo qua: # chữ nôm khắc là “lên qua”. Tạm ghi âm đọc là “thảo qua” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.