Menu Đóng

Chương 232

2773. Dắt tay vội rước vào nhà,
2774Mé sau viên ngoại ông bà ra ngay.
2775. Khóc than kể hết niềm tây:
2776. Chàng ôi biết nỗi nước này cho chưa?
2777. Kiều nhi phận mỏng như tờ,
2778. Một lời đã lỗi tóc tơ với chàng.
2779. Gặp cơn gia biến lạ dường,
2780Bán mình nó phải tìm đường cứu cha.
2781Dùng dằng khi bước chân ra,
2782. Cực trăm nghìn nỗi dặn ba bốn lần.
2783. Trót lời nặng với lang quân,
2784. Mượn con em nó Thúy Vân thay lời.

Chú giải

 • (2774) mé sau: # chữ nôm khắc là “mé lầu”. Tạm ghi âm đọc là “mé sau” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
 • (2775) niềm tây: nỗi lòng riêng. Xem chú giải (0316) niềm tây.
 • (2776) nỗi nước này: (lược ngữ) nông nỗi nước này, cơ sự này, tình trạng bây giờ, hoàn cảnh này.
 • (2777) phận mỏng như tờ: số mệnh mỏng mảnh như tờ giấy.
 • (2778) lỗi: không đúng như đã hứa hẹn. Xem chú giải (0767) lỗi.
 • (2778) tóc tơ: việc kết tóc xe tơ, tức là việc kết hôn. Xem chú giải (1532) kết tóc. Xem chú giải (0540) trao tơ.
 • (2779) gia biến tai họa khác thường xảy đến cho gia đình.
 • (2779) lạ dường: lạ dường nào, lạ dường bao, lạ biết bao, lạ quá chừng. Xem chú giải (1291) lạ dường.
 • (2780) bán mình: Kiều chịu nhận làm thiếp với Mã Giám sinh để nhà có tiền chuộc tội cho cha và em trai. Xem chú giải (0606) bán mình.
 • (2781) dùng dằng: do dự, không quyết, chưa dứt khoát. Xem chú giải (0133) dùng dằng.
 • (2783) nặng: có sức đè xuống lớn, trọng lực nhiều; (nghĩa bóng) mạnh, nhiều, nồng nàn (Việt Nam Tự Điển). Thí dụ: nặng tình. § cả câu 2783: Kiều đã trót thề ước nặng lòng với chàng Kim. § Khảo dị: câu 2783, có bản ghi là: “Trót lời hẹn với lang quân”.
 • (2783) lang quân chàng, anh (tiếng phụ nữ gọi chồng hoặc người yêu của mình). Xem lại: Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang! Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây (câu 0755-0756).
 • (2784) Thúy Vân thay lời: (lược ngữ) Thúy Vân thay thế chị giữ lời thề ước với Kim Trọng. Xem lại: Ngày xuân em hãy còn dài, Xót tình máu mủ, thay lời nước non. (câu 0731-0732)