Menu Đóng

Chương 174

2077E chăng những sự bất kỳ,
2078. Để nàng cho đến thế thì cũng thương.
2079. Lánh xa trước liệu tìm đường,
2080Ngồi chờ nước đến nên dường còn quê.
2081. Có nhà họ Bạc bên kia,
2082Am mây quen lối đi về dầu hương.
2083. Nhắn sang dặn hỏi mọi đường,
2084. Dọn nhà hãy tạm cho nàng trú chân.
2085. Những mừng được chốn an thân,
2086. Vội vàng nào kịp tính gần tính xa.
2087. Nào ngờ cũng tổ bợm già,
2088Bạc bà học với Tú bà đồng môn.

tranh trong bản nôm của Nordermaan
Có nhà họ Bạc bên kia, Am mây quen lối đi về dầu hương

Chú giải

 • (2077) e chăng: sợ rằng.
 • (2077) bất kỳ: không liệu trước, không ngờ. Xem chú giải (0616) bất kỳ.
 • (2077) thì: # chữ nôm khắc có thể đọc là “nì”, “này” (cũng có nghĩa). Tạm ghi âm đọc là “thì” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
 • (2080) ngồi chờ nước đến: không biết lo xa. Ngạn ngữ: “Nước đến chân mới nhảy”.
 • (2080) còn quê: cục mịch, mộc mạc, chất phác, cả quỷnh (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt). § 2 câu 2079-2080: (lược ngữ) sư Giác Duyên nói với Kiều phải biết liệu tìm đường lánh nạn, chứ cứ đợi nước đến chân mới nhảy thì thành ra quê mùa dại dột lắm.
 • (2081) họ Bạc: # chữ nôm khắc là “nàng Bạc”. Tạm ghi âm đọc là “họ Bạc” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
 • (2082) am mây: nhà chùa, am Phật. Xem chú giải (2053) am mây.
 • (2082) dầu hương: dầu để thắp đèn, hương để cúng; nghĩa rộng: đồ vật cần dùng trong chùa.
 • (2083) dặn hỏi: dặn dò và hỏi cho rõ. § Khảo dị: có bản chép là “dặn hết mọi đường”.
 • (2083) mọi đường: mọi cách, mọi lối, các đường đi nước bước nên biết.
 • (2084) cho: # chữ nôm khắc sai thành chữ  (tống). Chữ đúng:  (chu).
 • (2084) trú chân: có chỗ ở tạm, ở nhờ. # chữ nôm khắc là “chứa chân”. Tạm ghi âm đọc là “trú chân” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
 • (2085) an thân sống qua ngày, dung thân.
 • (2086) tính gần tính xa: xem xét phải trái mọi mặt, tính toán kĩ càng lợi hại.
 • (2087) tổ: nghĩa gốc = những người đầu tiên của một dòng họ; nghĩa rộng = ông bự, người đứng đầu trong một ngành học tập hay trong một nghề nghiệp (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt). # chữ nôm khắc không rõ nét. Chữ đúng:  (tổ).
 • (2087) bợm già: bợm = bịp, lường gạt, lọc lường; già = nghĩa gốc: lớn tuổi, nhiều thời gian; nghĩa bóng: lọc lõi, từng trải, rành nghề.
 • (2088) Bạc bà người đàn việt (làm việc bố thí) ở Chiêu Ẩn am của sư Giác Duyên.
 • (2088) đồng môn học cùng một thầy; cùng một trường học. § Ghi chú: ở đây nghĩa là cùng làm một nghề, cùng một phường buôn phấn bán hương.