Menu Đóng

Chương 34

0397. Trên yên bút giá thư đồng,
0398Đạm thanh một bức tranh tùng treo trên.
0399Phong sương được vẻ thiên nhiên,
0400. Mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi.
0401. Sinh rằng: Phác họa vừa rồi,
0402. Phẩm đề xin một vài lời thêm hoa.
0403Tay tiên gió táp mưa sa,
0404. Khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu.
0405. Khen: Tài nhả ngọc phun châu,
0406Nàng Ban ả Tạ cũng đâu thế này.
0407. Kiếp tu xưa ví chẳng dày,
0408. Phúc nào đổi được giá này cho ngang.

Chú giải

 • (0397) bút giá thư đồng giá đựng bút và hộp đựng sách. § Khảo dị: Có bản nôm ghi là: bút giá thi đồng  giá đựng bút và ống đựng thơ.
 • (0398) đạm thanh: # bản nôm ở đây khắc là đạm tình . Tạm ghi âm quốc ngữ là đạm thanh ( hoặc ) theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
 • (0398) tranh tùng: Nguyên truyện: Hốt kiến bích thượng nhất bức sơn cư đồ, vị hữu xưng đề  (Thanh Tâm Tài Nhân, Kim Vân Kiều truyện, Hồi 3) (Thúy Kiều) Chợt thấy trên vách một bức tranh tùng bách mà chưa có đề vịnh.
 • (0399) phong sương gió và sương.
 • (0403) tay tiên: người làm thơ có tài cao; chỉ tay của người đẹp. Xem chú giải (0206) tay tiên. # bản nôm ở đây khắc là “ngộ khi”. Tạm ghi âm quốc ngữ là “tay tiên” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
 • (0403) gió táp mưa sa: mạnh mẽ như gió đập mưa rơi. Nguyên truyện: Thúy Kiều tửu nùng tình khoái, thi hứng bột nhiên  (Thanh Tâm Tài Nhân, Kim Vân Kiều truyện, Hồi 3) Thúy Kiều rượu nồng ý thích, hứng thơ phấn khởi.
 • (0405) nhả ngọc phun châu: lời thơ làm ra như nhả từng viên ngọc, phun ra từng hạt châu.
 • (0406) nàng Ban: tức Ban Chiêu  đời Đông Hán, vợ Tào Thế Húc, học rộng tài cao, giỏi thơ, đời xưa xưng là Tào Đại Gia .
 • (0406) ả Tạ: Tức Tạ Đạo Uẩn  đời Đông Tấn, cháu gái Tạ An, thông minh tài biện, giỏi làm thơ.
 • (0408) đổi được: # bản nôm khắc là đổi “thì”  (thì). Tạm ghi âm quốc ngữ là đổi “được”  (đặc) theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
 • (0408) ngang: bằng nhau, cân nhau, đối nhau (Việt Nam Tự Điển). Thí dụ: ngang sức nhau. § 2 câu 0407-0408: (lược ngữ) Kim Trọng nói nếu như trong kiếp xưa công tu hành của mình không dày dặn, thì làm sao có phúc để xứng bằng với phẩm giá của Kiều.