Menu Đóng

Chương 26

0301. Tan sương đã thấy bóng người,
0302. Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ.
0303. Sinh đà có ý đợi chờ,
0304. Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng:
0305. Thoa này bắt được hư không,
0306. Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về?
0307. Tiếng Kiều nghe lọt bên kia:
0308. Ơn người quân tử sá gì của rơi.
0309. Chiếc thoa nào của mấy mươi,
0310. Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao.
0311. Sinh rằng: Lân lí ra vào,
0312. Gần đây nào phải người nào xa xôi.

Chú giải

  • (0302) ngẩn ngơ: ngơ ngác, không hiểu gì, kinh ngạc, ngạc nhiên (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
  • (0306) Hợp Phố: Hợp Phố châu hoàn , nghĩa là ngọc trai (trân châu) trở về Hợp Phố, ý nói người đi rồi trở lại hoặc vật báu mất rồi tìm lại được. Điển tích: Quận Hợp Phố  ở bờ biển sản sinh rất nhiều ngọc trai. Vì quan tể ở đó tham lam vô độ, bắt dân phải đi mò lấy ngọc trai đem nộp cho quan lại, bao nhiêu ngọc trai đều tự dời hết sang quận Giao Chỉ . Sau Mạnh Thường  làm thái thú Hợp Phố, có nhân chính, những ngọc trai lại trở về (Hậu Hán Thư, Mạnh Thường truyện ).
  • (0308) quân tử tiếng tôn xưng người khác.
  • (0308) sá gì: kể chi, đáng chi.
  • (0310) trọng nghĩa khinh tài trọng đạo nghĩa mà coi thường tiền của.
  • (0310) xiết bao: xem chú giải (0073) xiết. Ghi chú: hai câu 0309-0310 nghĩa là: chiếc thoa không đáng giá là bao, nhưng tấm lòng coi trọng điều phải và khinh thường tiền của mới thật là cao cả vô cùng.
  • (0311) lân lí: xóm giềng.