Menu Đóng

Chương 48

0565Buồn trông phong cảnh quê người,
0566. Đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa.
0567Não người cữ gió tuần mưa,
0568. Một ngày nặng gánh tương tư một ngày.
0569. Nàng còn đứng tựa hiên tây,
0570Chín hồi vấn vít như vầy mối tơ.
0571. Trông chừng khói ngất song thưa,
0572. Hoa trôi giạt thắm, liễu xơ xác vàng.
0573. Tần ngần dạo gót lầu trang,
0574. Một đoàn mừng thọ ngoại hương mới về.
0575Hàn huyên chưa kịp dã dề,
0576Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao.

Chú giải

 • (0565) buồn trông: # chữ nôm khắc ở đây đọc là “vui nội”. Tạm ghi âm là “buồn trông” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
 • (0566) quyên nhặt: “quyên” tức đỗ quyên , còn gọi là chim quốc; “quyên nhặt” nghĩa là con quốc kêu mau.
 • (0566) nhạn thưa: chim nhạn bay thưa.
 • (0567) não người: (Kiều) buồn lo xót thương cho Kim Trọng. Xem chú giải (0034) não.
 • (0567) cữ: năm ngày là một “cữ”.
 • (0567) tuần: xem chú giải (0036) tuần. Ghi chú: “tuần mưa” là “vào thời gian trời mưa”.
 • (0568) một ngày: # chữ nôm khắc ở đây đọc là “một người”. Tạm ghi âm là “một ngày” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
 • (0570) chín hồi: xem chú giải (0488) chín khúc.
 • (0573) lầu trang: xem chú giải (0362) lầu trang.
 • (0575) hàn huyên: xem chú giải (0394) hàn huyên.
 • (0575) dã dề: giãi bày. Xem chú giải (0539) đôi hồi.
 • (0576) sai nha: người lệ thuộc sở quan để sai phái.