Menu Đóng

Chương 29

0337. Sinh rằng: Rày gió mai mưa,
0338. Ngày xuân đã dễ tình cờ mấy khi.
0339. Dù chăng xét tấm tình si,
0340. Thiệt ta mà có ích gì đến ai?
0341. Chút chi gắn bó một hai,
0342. Cho đành rồi sẽ liệu bài mối manh.
0343Khuôn thiêng dù phụ tấc thành,
0344. Cũng liều bỏ quá xuân xanh một đời.
0345Lượng xuân dù quyết hẹp hòi,
0346. Công đeo đuổi chẳng thiệt thòi lắm ru.
0347. Lặng nghe lời nói như ru,
0348Chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng.

Chú giải

  • (0339) tình si: tình yêu mê đắm.
  • (0342) liệu bài: bài = cách, chước, kế, mẹo…; thí dụ: liệu bài, tính bài, toan bài, sắp sẵn hai bài, quyết một bài.
  • (0342) mối manh: mai mối, nhờ người trung gian lo việc cưới hỏi.
  • (0343) khuôn thiêng: chỉ trời, tạo hóa.
  • (0344) liều: không sợ thiệt hại hay nguy hiểm, tỏ ra táo bạo, bạt mạng. Xem chú giải (0328) liều.
  • (0344) xuân xanh: xem chú giải (0036) xuân xanh.
  • (0345) lượng xuân: lòng bao dung. Ở đây chỉ lượng bao dung của Thúy Kiều.
  • (0348) chiều xuân: bởi chữ xuân tứ , tức là mối tình, tình tự ngày xuân. Ở đây chỉ mối tình chớm nở trong lòng Thúy Kiều. Xuân Phúc dịch sang tiếng Pháp là “éveil de l’amour” (Nguyễn Du, Kim Vân Kiều, Editions Thanh Long, 1986, Belgique).
  • (0348) nét thu: bởi chữ thu ba  chỉ mắt người con gái (trong sáng long lanh như nước mùa thu).