Menu Đóng

Chương 86

1021. Lặng nghe thấm thía gót đầu,
1022. Thưa rằng: Ai có muốn đâu thế này.
1023. Được như lời thế là may,
1024. Hẳn rằng mai có như rày cho chăng.
1025. Sợ khi ong bướm đãi đằng,
1026. Đến điều sống đục sao bằng thác trong.
1027. Mụ rằng: Con hãy thong dong,
1028. Phải điều lòng lại dối lòng mà chơi.
1029. Mai sau ở chẳng như lời,
1030. Trên đầu có bóng mặt trời sáng soi.
1031. Thấy lời quyết đoán hẳn hoi,
1032. Đành lòng nàng cũng sẽ nguôi nguôi dần.

Chú giải

  • (1021) thấm thía: # chữ nôm khắc có thể đọc là “thấm thẩm” (theo Nguyễn Tài Cẩn, Tư liệu Truyện Kiều, từ bản Duy Minh thị đến bản Kiều Oánh Mậu, Nxb Văn Học, 2004). § Tạm ghi âm cả câu 1021: “Lặng nghe thấm thía gót đầu” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
  • (1021) gót đầu: từ gót chân đến đầu, từ cuối đến đầu. Xem chú giải (0537) gót đầu.
  • (1025) ong bướm: chỉ người tìm hoa hỏi liễu, ham mê nữ sắc. Xem chú giải (0938) bướm ong.
  • (1025) đãi đằng: có nhiều nghĩa: (1) lôi thôi (theo Bùi Kỷ & Trần Trọng Kim, theo Đào Duy Anh); (2) tụm đông lại: “ong bướm đãi đằng” cũng như câu 0064 “xôn xao ngoài cửa kém gì yến anh” (theo Tản Đà). (3) nói năng. Ca dao: Cá buồn cá lội tung tăng, Em buồn em biết đãi đằng cùng ai (theo Văn Hòe).
  • (1027) thong dong: thong thả, thư thái, không vội vàng. Xem chú giải (0693) thong dong.
  • (1028) dối lòng: Nói lời thì giữ lấy lời, Đừng như con bướm đậu rồi lại bay (ca dao). # chữ nôm khắc là “đổi lòng”.
  • (1030) sáng soi: chữ nôm ⿰ (bộ Hỏa+lãng) có 2 âm đọc: “sáng” và “rạng”. Ở đây xin chọn ghi âm đọc cả câu 1030 là “Trên đầu có bóng mặt trời sáng soi”. § Khảo dị: có nhiều bản quốc ngữ ghi là “Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi”.