Menu Đóng

Chương 179

2137. Thuyền vừa đỗ bến thảnh thơi,
2138. Bạc sinh lên trước tìm nơi mọi ngày.
2139. Cũng nhà hành viện xưa nay,
2140Cũng phường bán thịt cũng tay buôn người.
2141. Xem người định giá vừa rồi,
2142. Mối hàng một đã ra mười thì buông.
2143. Mượn người thuê kiệu rước nường,
2144Bạc đem mặt bạc kiếm đường cho xa.
2145Kiệu hoa đặt trước thềm hoa,
2146Bên trong thấy một mụ ra vội vàng.
2147. Đưa nàng vào lễ gia đường,
2148. Cũng thần mày trắng cũng phường lầu xanh.

Chú giải

 • (2139) hành viện lầu xanh, kĩ viện, nhà chứa gái.
 • (2140) phường bán thịt: bọn làm nghề cho nhà chứa gái, nhà đĩ.
 • (2140) tay buôn người: bọn mụ đầu buôn bán con gái nhà người ta cho kĩ viện, lầu xanh (như Tú bà, Bạc Hạnh…).
 • (2142) buông: thả tay ra, không nắm giữ nữa. Ghi chú: ở đây có nghĩa là buông mối hàng, bằng lòng bán (sau khi ngã giá).
 • (2144) Bạc đem mặt bạc kiếm đường cho xa: (lược ngữ) Bạc Hạnh, sau khi bán được mối hàng, đem cái mặt bạc tình chạy trốn thật xa. Ghi chú: họ “Bạc ” và chữ “bạc ” (tình) cùng một nghĩa; “mặt bạc” ở đây ví như cái “mặt mo” của Sở khanh, sau khi đánh lừa Kiều ở lầu Ngưng Bích, còn vác tới kĩ viện của Tú bà: Mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào (câu 1170).
 • (2145) kiệu hoa: kiệu rước dâu có trang sức bằng hoa. Xem ghi chú chung trong chú giải (1408) sân hoa.
 • (2145) thềm hoa: thềm có trồng hoa. Xem ghi chú chung trong chú giải (1408) sân hoa.
 • (2146) bên trong thấy một mụ ra vội vàng: mụ này trông giống như là Tú bà ra đón nàng Kiều vừa đi xe theo Mã Giám sinh về tới Lâm Tri: Rèm trong đã thấy một người bước ra. Thoắt trông nhờn nhợt màu da, Ăn gì cao lớn đẫy đà làm sao (câu 0922-0924).
 • (2147) gia đường: chỉ bàn thờ thần mày trắng. Xem chú giải (0949) gia đường.
 • (2148) thần mày trắng: thần lông mày trắng, được thờ làm tổ những người làm nghề ở lầu xanh, kĩ viện. Xem chú giải (0930) tượng trắng đôi lông mày.
 • (2148) phường lầu xanh: bọn người làm nghề buôn phấn bán hương ở kỹ viện. Xem chú giải (0809) lầu xanh.