Menu Đóng

Chương 1

0001Trăm năm trong cõi người ta,
0002Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
0003. Trải qua một cuộc bể dâu,
0004Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
0005Lạ gì bỉ sắc tư phong,
0006. Trời xanh quen với má hồng đánh ghen.
0007Cảo thơm lần giở trước đèn,
0008Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh.
0009. Rằng: Năm Gia Tĩnh triều Minh,
0010. Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng.
0011. Có nhà viên ngoại họ Vương,
0012. Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung.

tranh Kim Vân Kiều tân truyện , 1894, The British Library
Cảo thơm lần giở trước đèn

Chú giải

 • (0001) trăm năm trong cõi: (đảo ngữ) ở trong cõi trăm năm, tức là cõi đời (nơi người ta thường sống được khoảng một trăm năm). Nguyễn Gia Thiều (1741-1798): Trăm năm còn có gì đâu, Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì (Cung oán ngâm khúc, câu 103-104). § Lễ Kí Bách niên viết kì  (Khúc lễ thượng ) Một trăm năm là hạn. § Trần Hạo 澔 tập thuyết Nhân thọ dĩ bách niên vi kì  Người ta sống lâu, lấy trăm năm là hạn.
 • (0002) chữ tài chữ mệnhCổ lai tài mệnh lưỡng tương phương  (Đường , Lí Thương Ẩn , Hữu cảm ) Xưa nay tài và mệnh xung khắc nhau. Ý nói có tài hơn người thì phần mệnh phải kém.
 • (0003) bể dâu: biển xanh biến thành ruộng dâu, ý nói việc đời biến đổi rất nhiều. Thần tiên truyện Ma Cô tự thuyết vân: Tiếp thị dĩ lai, dĩ kiến đông hải tam vi tang điền  Ma Cô nói rằng: Cho đến nay đã thấy biển đông ba lần hóa ra ruộng dâu.
 • (0004) những điều trông thấy mà đau đớn lòng: (lược ngữ) vì những điều trông thấy mà ta đau đớn lòng. # chữ nôm khắc là “đà đau đớn lòng”. Tạm ghi âm đọc là “mà đau đớn lòng” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
 • (0005) lạ gì: (hư vấn) không lạ gì.
 • (0005) bỉ sắc tư phong: “phong vu bỉ sắc vu thử”  (luật tạo hóa) hơn cái này thì kém cái kia.
 • (0006) quen với: § Khảo dị: có nhiều bản phổ biến ghi là “quen thói”.
 • (0006) má hồng: có 2 nghĩa: (1) chỉ người đẹp; (2) chỉ đàn bà con gái.
 • (0006) má hồng đánh ghen: (đảo ngữ) đánh ghen với má hồng (tức là với người đẹp). Do câu “thiên đố hồng nhan”  trời ganh ghét với người đẹp.
 • (0007) cảo thơm: pho sách hay, do chữ phương cảo 稿.
 • (0008) phong tình cổ lục sách xưa chép về tình yêu trai gái. § Khảo dị: có bản ghi là “phong tình có lục” hoặc “phong tình cố lục”.
 • (0008) sử xanh: ngày xưa, chưa có giấy, dùng thẻ tre để viết hoặc ghi chép sử, gọi là thanh sử .
 • (0009) Gia Tĩnh Niên hiệu vua Thế Tông nhà Minh (1522-1566). # chữ nôm “gia” khắc thiếu nét. Chữ đúng: .
 • (0010) hai kinh: chỉ Bắc Kinh  và Nam Kinh  (nhà Minh).
 • (0011) viên ngoại tên một chức quan thời xưa, tức viên ngoại lang . Ngày xưa, chức viên ngoại lang có thể mua được (quyên mãi ) nên nhà giàu đều xưng là viên ngoại . Ghi chú: theo ý câu 0012, Vương viên ngoại là một nhà giàu.
 • (0012) bậc trung: gia kế thường thường, không dồi dào cũng không túng kém.