Menu Đóng

Chương 84

0997. Số còn nặng nghiệp má đào,
0998. Người dầu muốn quyết trời nào đã cho.
0999. Hãy xin hết kiếp liễu bồ,
1000Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau.
1001. Thuốc thang suốt một ngày thâu,
1002. Giấc mê nghe đã dầu dầu vừa tan.
1003. Tú bà chực sẵn bên màn,
1004. Lựa lời khuyên giải mơn man gỡ dần:
1005. Một người dễ có mấy thân,
1006. Hoa xuân đương nhụy ngày xuân còn dài.
1007. Cũng là lỡ một lầm hai,
1008Đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây.

Chú giải

  • (0997) má đào: do chữ đào tai . Hình dung mặt trắng hồng của người con gái. Xem thêm chú giải (0065) hồng nhan.
  • (0998) quyết: tự quyết  tự tử.
  • (0999) kiếp: xem chú giải (0201) kiếp.
  • (0999) liễu bồ: xem chú giải (0746) bồ liễu.
  • (1000) sông Tiền Đường: Tiền Đường giang  tên sông ở Hàng Châu , thuộc tỉnh Chiết Giang .
  • (1001) thâu: suốt cả, tới, đến, cho tới khi, cho đến lúc, cho thấu qua, kéo dài đến… (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
  • (1002) dầu dầu: dịu dịu, giảm dần. Xem chú giải (0762) dầu. Xem lại: Kẻ thang người thuốc bời bời, Mới dầu cơn vựng chưa phai giọt hồng (câu 0761-0762).
  • (1004) mơn man: (tiếng Lào: mơn = vuốt nhẹ; tiếng Chàm: mân = mân mê) “mơn man” = rờ, vuốt, vuốt ve, sờ nhẹ, thoa, xoa nhẹ, mân mê (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt). Khảo dị: có bản ghi là “miên man”. Câu 1004: (lược ngữ) Tú bà dùng lời êm ái khuyên giải, vuốt ve, mơn trớn nàng Kiều, để tìm cách gỡ dần tình cảnh rắc rối bây giờ.
  • (1008) đá vàng: xem chú giải (0352) đá vàng.
  • (1008) mưa mây: xem chú giải (0513) mây mưa. # chữ nôm khắc là “mây mưa”, lạc vần với câu 6 chữ theo sau.