Menu Đóng

Chương 78

0925. Trước xe lơi lả han chào,
0926. Vâng lời nàng mới bước vào tận nơi.
0927. Bên thì mấy ả mày ngài,
0928. Bên thì ngồi bốn năm người làng chơi.
0929. Giữa thì hương án hẳn hoi,
0930. Trên treo một tượng trắng đôi lông mày.
0931Lầu xanh quen lối xưa nay,
0932. Nghề này thì lấy ông này tiên sư,
0933. Hương hôm hoa sớm phụng thờ.
0934. Cô nào xấu vía cho thưa mối hàng,
0935. Cởi xiêm lột áo chán chường,
0936. Trước thần sẽ nguyện mảnh hương lầm rầm.

tranh https://blogs.bl.uk/asian-and-african/2017/11/fifty-shades-of-kiều.html
Giữa thì hương án hẳn hoi, Trên treo một tượng trắng đôi lông mày

Chú giải

  • (0925) lơi lả: đong đưa lời nói hay cử chỉ để lấy lòng (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
  • (0925) han: hỏi thăm, gạn hỏi, nói chuyện với ai. Xem chú giải (0714) han.
  • (0926) tận: chữ nôm khắc là  (tiện). Âm cổ là “tạn”. § “tạn” = thấu đến nơi, sát một bên, cùng tột (Đại Nam Quấc Âm Tự Vị). Ghi chú cả câu 0926: (lược ngữ) Kiều vâng lời Tú bà bước vào cùng tột bên trong nhà.
  • (0927) mày ngài: nga mi  râu con ngài nhỏ, dài và cong, nên dùng “nga mi” để tỉ dụ lông mày đẹp. Mượn chỉ người đẹp.
  • (0929) hương án: # chữ nôm khắc là “hương lửa”. Tạm ghi âm là “hương án” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
  • (0930) tượng trắng đôi lông mày: bạch mi thần  thần lông mày trắng, được thờ làm tổ những người làm nghề ở lầu xanh, kĩ viện (đời nhà Minh, nhà Thanh).
  • (0931) lầu xanh: chỗ con hát ở, kĩ viện, nơi gái hành nghề mãi dâm. Xem chú giải (0809) lầu xanh.
  • (0932) tiên sư vị thần làm tổ một nghề.
  • (0935) chán chường: (tiếng Mon: chan = không ham thích, không thèm muốn; tiếng Nùng: chán = lơ là không thiết; tiếng Thái: cháng = nản lòng, không còn nồng nàn) (tiếng Thái: chườn = ngượng, sượng sùng, mắc cỡ) “chán chường” = hết còn muốn sượng sùng, không tha thiết thấy mắc cỡ nữa (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt). Tương tự: trơ trẽn, sỗ sàng. Ghi chú: bản chữ nôm Trần Bích San 1838 khắc là “sỗ sàng”.
  • (0936) lầm rầm: nói nhỏ mà kéo dài; nói lẩm bẩm ở trong miệng. Xem chú giải (0095) lầm rầm.