Menu Đóng

Chương 75

0889. Thôi con còn nói chi con,
0890. Sống nhờ đất khách thác chôn quê người.
0891. Vương bà nghe bấy nhiêu lời,
0892. Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên.
0893Vài tuần chưa cạn chén khuyên.
0894. Mái ngoài nghỉ đã giục liền ruổi xe.
0895. Xót con lòng nặng chề chề,
0896Trước yên ông đã nằn nì thấp cao.
0897. Chút thân liễu yếu thơ đào,
0898Giớp nhà đến nỗi buộc vào tôi ngươi.
0899. Từ đây góc bể ven trời,
0900. Nắng mưa thui thủi quê người một thân.

Chú giải

  • (0893) vài tuần: tuần  lần rót rượu mời khách. Tam quốc diễn nghĩa : Tửu chí sổ tuần  (Đệ bát hồi) Rượu uống được vài tuần.
  • (0893) chén khuyên: chén mời uống rượu. Vương Duy Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, Tây xuất Dương Quan vô cố nhân 西 (Vị Thành khúc ) Khuyên người uống cạn một chén rượu, Khi ra khỏi cửa Dương Quan ở phía tây, thì không còn ai là người cũ (để mời uống rượu nữa).
  • (0894) nghỉ: tiếng Nghệ Tĩnh nghĩa là nó, hắn, y, v.v. Ở đây chỉ Mã Giám sinh.
  • (0896) trước yên: trước yên ngựa.
  • (0897) liễu yếu: xem chú giải (0746) bồ liễu.
  • (0897) thơ đào: xem chú giải (0503) yêu đào.
  • (0898) giớp: xem chú giải (0646) giớp.
  • (0898) nhà: # chữ nôm khắc là , có thể đọc là “nhơ”. Tạm ghi âm đọc là “nhà” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
  • (0898) buộc vào tôi ngươi: bó mình làm tôi đòi cho người khác. # chữ nôm “buộc” khắc không rõ nét. Tạm ghi theo nhiều bản nôm phổ biến khác.