Menu Đóng

Chương 241

2881. Nọ Lâm Thanh với Lâm Tri,
2882Khác nhau một chữ hoặc khi có nhầm.
2883. Trong cơ thanh khí tương tầm,
2884. Ở đây hoặc có giai âm chăng là?
2885Thăng đường chàng mới hỏi tra,
2886. Họ Đô có kẻ lại già thưa lên:
2887. Sự này đã ngoại mười niên,
2888. Tôi đà biết mặt biết tên rành rành.
2889Tú bà cùng Mã Giám sinh,
2890. Đi mua người ở Bắc Kinh đưa về.
2891. Thúy Kiều tài sắc ai bì,
2892. Có nghề đàn lại đủ nghề văn thơ.

Chú giải

 • (2881) Lâm Thanh với Lâm Tri: trong phần đầu truyện, Mã Giám sinh đã đưa Kiều tới Lâm Tri, nhưng đã nói dối là Lâm Thanh. Cho nên sau đó, Kim Trọng đã mất nhiều năm tháng cho người dò hỏi tìm Kiều và hôm nay vẫn còn nửa tin nửa ngờ.
 • (2882) khác nhau một chữ hoặc khi có nhầm: (lược ngữ, đảo ngữ) hoặc có khi lầm lẫn ở chữ Thanh với chữ Tri.
 • (2883) thanh khí tương tầm những vật cùng giọng tiếng thì ứng hợp nhau và cùng khí chất thì tìm đến nhau. Xem chú giải (0193) thanh khí.
 • (2884) giai âm tin tức tốt đẹp, tin lành.
 • (2885) thăng đường lên công đường làm việc xét xử án kiện.
 • (2885) chàng: # chữ nôm khắc sai thành “nàng”  (nương).
 • (2886) lại già: người làm chức lại đã lớn tuổi hoặc viên quan lại từng trải công việc. Xem chú giải (0607) lại già.
 • (2887) ngoại mười niên: hơn mười năm. Xem chú giải (0627) niên.
 • (2889) Tú bà: Kiều lần thứ nhất bị đưa vào thanh lâu ở nhà Tú bà. Xem chú giải (0950) Tú bà.
 • (2889) Mã Giám sinh: hơn mười năm trước, Kiều đã bị Mã Giám sinh đưa vào thanh lâu lần thứ nhất, ở nhà Tú bà. Xem chú giải (0625) Mã Giám sinh.
 • (2890) Bắc Kinh: gia đình Kiều ở Bắc Kinh. Xem chú giải (2043) Bắc Kinh.