Menu Đóng

Chương 61

0721. Hở môi ra cũng thẹn thùng,
0722. Để lòng thì phụ tấm lòng với ai.
0723Cậy em em có chịu lời,
0724Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
0725Giữa đường đứt gánh tương tư,
0726Giao loan chắp mối tơ thừa mặc em.
0727. Kể từ khi gặp chàng Kim,
0728. Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề.
0729. Sự đâu sóng gió bất kỳ,
0730. Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai.
0731. Ngày xuân em hãy còn dài,
0732Xót tình máu mủ thay lời nước non.

tranh lụa, Ngọc Mai (sinh năm 1951 tại Gia Định)
Cậy em em có chịu lời

Chú giải

 • (0721) cũng thẹn: # chữ nôm khắc không rõ nét. Tạm ghi âm là “cũng thẹn” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
 • (0723) cậy em: nhờ em, trông cậy vào em. # chữ nôm khắc ở đây là “quên em”.
 • (0724) chị lạy rồi sẽ thưa: theo lễ nghi xưa, Kiều xin em gái ngồi lên cho Kiều vái mà gởi trao “sứ mạng” hệ trọng (nói đến ở sau).
 • (0725) giữa đường đứt gánh: tục ngữ có câu: Không may gẫy đòn đứt gánh giữa đường (theo Đàm Duy Tạo).
 • (0726) giao loan: xem chú giải (0254) phím loan. Ghi chú: còn đọc là “keo loan”.
 • (0726) tơ thừa: tơ duyên đứt đoạn còn lại.
 • (0728) quạt ước: quạt dùng làm hẹn ước.
 • (0728) chén thề: chén uống rượu khi nói lời thề.
 • (0729) sóng gió: (1) sóng và gió; (2) nghĩa bóng: sự tình mạnh bạo (như giận dữ, tranh chấp rối loạn…); sự nguy hiểm; tình thế khó khăn khổ sở.
 • (0729) bất kỳ: xem chú giải (0616) bất kỳ.
 • (0730) khôn lẽ: khó mà, không dễ gì. Xem chú giải (0073) khôn. Cả câu dùng phép đảo ngữ: không dễ gì giữ trọn được cả hai bên, giữa “tình” và “hiếu”. # chữ nôm khắc ở đây là “có lẽ”.
 • (0731) dài: # chữ nôm khắc không đúng nét.
 • (0732) xót: # chữ nôm khắc không đúng nét.
 • (0732) lời nước non: lời chỉ biển mà thề, chỉ núi mà nguyện. Xem chú giải (0603) thệ hải minh sơn. 2 câu 0731-0732: (lược ngữ) Kiều nói với em gái rằng em còn trẻ tuổi, xin hãy vì tình ruột thịt, mà thay chị giữ trọn lời thề nguyền non nước của chị với chàng Kim.