Menu Đóng

Chương 17

0193. Thưa rằng: Thanh khí xưa nay,
0194. Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên?
0195Hàn gia ở mé tây thiên,
0196. Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu.
0197. Thêm lòng hạ cố đến nhau,
0198. Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng.
0199. Vâng trình hội chủ xem tường,
0200. Mà xem trong sổ đoạn trường có tên.
0201. Âu đành quả kiếp nhân duyên,
0202. Cũng người một hội một thuyền đâu xa.
0203. Này mười bài mới mới ra,
0204Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời.

Chú giải

 • (0193) thanh khí. Dịch Kinh: Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu  (Càn quái ) Cùng một thanh thì ứng với nhau, cùng một khí thì tìm đến nhau.
 • (0195) hàn gia lời nói khiêm, chỉ nhà của mình. Cũng như nói: tệ xá, tệ cư, hàn môn, v.v.
 • (0195) tây thiên西 phần mộ ở phía tây; cũng có thể hiểu là ở khu ngoài thành phía tây.
 • (0197) hạ cố đoái tới, trông xuống.
 • (0198) hạ tứ ban cho kẻ dưới.
 • (0198) ném châu gieo vàng: Tôn Hưng  làm xong bài Thiên Thai phú , đưa cho Phạm Vinh Kì  xem và bảo rằng: Khanh thí trịch địa, yếu tác kim thạch thanh  (Thế thuyết tân ngữ , Văn học ) Ông thử ném thiên văn chương này xuống đất, thì nó sẽ phát ra như tiếng vàng (chuông) tiếng đá (khánh) vậy. Ý nói văn chương hay như ngọc như vàng.
 • (0199) hội chủ: chủ hội đoạn trường.
 • (0200) đoạn trường đứt ruột. Tỉ dụ đau thương tới cực điểm. Sổ đoạn trường là sổ kê tên những người phải chịu oan nghiệp khổ sở. Lí Bạch Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương, Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường  (Thanh bình điệu từ 調) Nàng (Dương Quý Phi ) Như một cành hồng đẹp phủ móc đọng hương, (Khiến cho) thần nữ mây mưa ở Vu Sơn cũng phải đứt ruột.
 • (0201) kiếp: (nghĩa thông thường) quãng đời, một đoạn đời, suốt một đời (trong nhiều đời theo thuyết luân hồi). Tham khảo thêm: Vốn là đơn vị thời gian rất dài của Bà La Môn giáo ở Ấn Độ đời xưa, về sau Phật giáo dùng theo và coi đó là thời gian không thể tính toán được bằng năm tháng. (Thuật ngữ Phật giáo) kiếp : (Phạm: kalpa; Pāli: kappa) quan niệm về thời gian của Phật giáo lấy Kiếp làm cơ sở để thuyết minh quá trình hình thành và hủy diệt của thế giới (Phật Quang Đại Từ Điển ).
 • (0201) quả kiếp nhân duyên: quả báo duyên nghiệp. Dục tri tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thị. Nhược vấn hậu thế quả, kim sinh tác giả thị  (Phật thuyết tam thế nhân quả kinh ) Muốn biết về nhân duyên kiếp trước, thì hãy xem đời này hưởng thụ ra sao. Muốn hỏi về quả báo kiếp sau, thì hay xem đời này ăn ở ra sao.
 • (0202) một hội một thuyền: cùng chung một hoàn cảnh, thân phận như nhau.
 • (0203) mười bài: tức là mười bài thơ cho Kiều làm theo mười đề mục: (1) Tích đa tài  (2) Liên bạc mệnh  (3) Bi kì lộ  (4) Ức cố nhân  (5) Niệm nô kiều  (6) Ai thanh xuân  (7) Ta kiển ngộ  (8) Khổ linh lạc  (9) Mộng cố viên  (10) Khốc tương tư .
 • (0204) câu thần: câu văn hay như thần thánh làm ra.
 • (0204) bút hoa: mộng bút sinh hoa  Lí Bạch lúc còn nhỏ mộng thấy ngọn bút nở ra hoa, sau trở thành một thi nhân trứ danh đời Đường.