Menu Đóng

Chương 234

2797Đau đòi đoạn ngất đòi thôi,
2798. Tỉnh ra lại khóc khóc rồi lại mê.
2799. Thấy chàng đau nỗi biệt ly,
2800Nhịn ngừng ông mới vỗ về giải khuyên:
2801. Bây giờ ván đã đóng thuyền,
2802. Đã đành phận bạc khôn đền tình chung.
2803. Quá thương chút nghĩa đèo bòng,
2804Nghìn vàng thân ấy dễ hòng bỏ sao?
2805. Dỗ dành khuyên giải trăm chiều,
2806Lửa phiền khôn dập càng khêu mối phiền.
2807. Thề xưa giở đến kim hoàn,
2808. Của xưa lại giở đến đàn với hương.

Chú giải

 • (2797) đau đòi đoạn ngất đòi thôi: xem chú giải (1251) đòi đoạn. Câu 2797: (lược ngữ) Kim Trọng đau lòng nhiều cơn đến ngất đi nhiều lần. # chữ nôm khắc sai chữ “ngất” thành chữ “ghẻ” ⿸ (bộ Nạch+kỷ). Chữ đúng: “ngất” ⿸ (bộ Nạch+ất).
 • (2800) nhịn ngừng: nén lòng, nhận đè mối cảm xúc. Xem chú giải (1981) nhịn ngừng.
 • (2800) giải khuyên: # chữ nôm khắc là “lại khuyên”. Tạm ghi âm đọc là “giải khuyên” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
 • (2801) ván đã đóng thuyền: thành ngữ: mộc dĩ thành chu  ván đã đóng thuyền; ý nói việc đã xong rồi, không thay đổi được nữa.
 • (2802) khôn: khó mà, không dễ. Xem chú giải (0073) khôn.
 • (2802) tình chung: cảm tình yêu thương (như chén rượu) dốc hết cho một người. Xem chú giải (0792) tình chung.
 • (2803) đèo bòng: dan díu, vướng vít tình duyên với nhau. Xem chú giải (1509) đèo bòng. # chữ nôm “đèo” khắc sai thành ⿱ (sơn/thạch) =  (nham). Chữ đúng: “đèo” ⿱ (sơn/triệu).
 • (2804) nghìn vàng: rất đáng quý trọng (giá trị tinh thần rất lớn). Xem chú giải (0854) nghìn vàng. Câu 2804: (đảo ngữ, hư vấn) tấm thân rất đáng quý trọng ấy của Kiều, sao mà có thể bỏ mất đi được. Ghi chú cho cả câu: # chữ nôm khắc là “thì hòng bỏ sao”. Tạm ghi âm đọc là “dễ hòng bỏ sao” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
 • (2806) lửa phiền: xem chú giải (1676) lửa phiền. Cả câu 2806: (lược ngữ) nỗi buồn bực như lửa đốt trong lòng, càng muốn dập tắt càng như khêu cho nó bùng lên.
 • (2806) khôn: khó mà, không dễ. Xem chú giải (0073) khôn.
 • (2807) kim hoàn vòng vàng. Ghi chú: đây là hai cái vòng vàng Kim Trọng đã tặng cho Kiều ngày trước: Vội về thêm lấy của nhà, Xuyến vàng đôi chiếc khăn là một vuông (câu 0317-0318).
 • (2808) đến: # chữ nôm khắc dư một nét. Chữ đúng:  (đán).
 • (2808) đàn với hương: đây là những kỉ vật Kiều đã gửi lại cho em gái của mình: Mất người còn chút của tin, Chiếc vành với mảnh hương nguyền ngày xưa (câu 0739-0740).