Menu Đóng

Chương 142

1693. Người này nặng kiếp oan gia,
1694. Còn nhiều nợ lắm sao đà thác cho.
1695Bột cung đang mắc nạn to,
1696. Một năm nữa mới thăm dò được tin.
1697. Hai bên giáp mặt chiền chiền,
1698. Muốn nhìn mà chẳng dám nhìn lạ thay.
1699. Nghe lời nói lạ dường này,
1700. Sự nàng đã thế lời thầy dám tin.
1701. Chẳng qua đồng cốt quàng xiên,
1702. Người đâu mà lại thấy trên cõi trần?
1703. Tiếc hoa những ngậm ngùi xuân,
1704. Thân này dễ lại mấy lần gặp tiên.

Chú giải

  • (1693) kiếp: xem chú giải (0201) kiếp.
  • (1693) oan gia: xem chú giải (1013) oan gia.
  • (1695) Bột cung cung sao Bột; sao Bột còn gọi là tuệ tinh ; ngày xưa thuật sĩ tinh tướng cho là sao báo hiệu tai ách. Nguyên truyện: Đạo sĩ đạo:Thử phụ ma đầu thâm trọng, vị năng tức tử, kim lạc tại khí Bột nạn trung, nhất niên chi hậu đương đắc tương kiến; đãn nhân duyên bất năng tái tục nhĩ  (Thanh Tâm Tài Nhân, Kim Vân Kiều truyện, Hồi 14) Đạo sĩ nói: Người đàn bà này nặng kiếp lắm, chưa chết ngay bây giờ được, nay đang mắc nạn sao Bột, một năm sau sẽ gặp mặt nhau, song việc nhân duyên không tiếp tục được nữa.
  • (1697) chiền chiền: rành rành. Ghi chú: Bốn câu 1695-1698 tương ứng với đoạn trích dẫn trong chú giải (1695) Bột cung.
  • (1699) lạ dường: xem chú giải (1291) lạ dường.
  • (1701) đồng cốt: vu  kẻ cúng quỷ thần cầu phúc, giải nạn cho người.
  • (1701) quàng xiên: tréo lệch, xiên vẹo, không thẳng; không đúng, bậy bạ, tàm bậy tàm bạ (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
  • (1703) xuân: xuân tình  tình yêu thương. Ghi chú: Hai câu 1703-1704 Thúc sinh có ý ngậm ngùi cho mối tình yêu hai người và nghĩ rằng không dễ gì được gặp lại nàng Kiều xinh đẹp.