Menu Đóng

Chương 119

1417. Phép công chiếu án luận vào,
1418. Có hai đường ấy muốn sao mặc mình:
1419. Một là cứ phép gia hình,
1420. Một là lại cứ lầu xanh phó về.
1421. Nàng rằng: Đã quyết một bề,
1422Nhện này vương lấy tơ kia mấy lần.
1423. Đục trong thân cũng là thân.
1424Yếu thơ vâng chịu trước sân lôi đình.
1425. Dạy rằng: Cứ phép gia hình,
1426Ba cây chập lại một cành mẫu đơn.
1427. Phận đành chi dám kêu oan,
1428Đào hoen quẹn má liễu tan tác mày.

Chú giải

 • (1417) chiếu án luận vào: theo án định mà ghép vào tội.
 • (1419) cứ phép gia hình theo luật pháp mà thi hành hình phạt.
 • (1420) lầu xanh: xem chú giải (0809) lầu xanh.
 • (1420) phó về: trả về.
 • (1421) đã quyết một bề: nhất định lấy chồng và không muốn trở về lầu xanh.
 • (1422) nhện này vương lấy tơ kia mấy lần: so với câu thơ 1166 trong Hoa Tiên truyện: Nhện vương để mấy phen lầm nữa vay.
 • (1424) yếu thơ: yếu ớt thơ ngây.
 • (1424) lôi đình (1) sấm sét; (2) chỉ oai linh, sức mạnh to lớn; (3) chỉ sự giận dữ của đế vương hoặc bậc tôn giả. Ghi chú: “sân lôi đình” chỉ sân quan phủ, nơi thi hành luật pháp.
 • (1425) cứ phép gia hình: xem chú giải (1419) cứ phép gia hình.
 • (1426) ba cây: tam mộc  ba thứ đồ gỗ để gông cùm tội nhân, đó là nữu  (cùm tay); già  (gông cổ); chất  (cùm chân).
 • (1426) mẫu đơn: chỉ người đẹp. Xem chú giải (0163) quốc sắc. Ở đây “mẫu đơn” chỉ Thúy Kiều.
 • (1428) đào hoen quẹn má: chảy nước mắt thấm ướt má hồng.
 • (1428) liễu tan tác mày: chau mày lá liễu (vì chịu đựng đau đớn).