Menu Đóng

Chương 106

1261. Khi về hỏi Liễu Chương Đài,
1262Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay.
1263. Tình sâu mong trả nghĩa dày,
1264Hoa kia đã chắp cành này cho chưa?
1265. Mối tình đòi đoạn vò tơ,
1266Giấc hương quan luống lần mơ canh dài.
1267Song sa vò võ phương trời,
1268. Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng.
1269. Lần lần thỏ bạc ác vàng,
1270Xót người trong hội đoạn tràng đòi cơn.
1271. Đã cho lấy chữ hồng nhan,
1272. Làm cho cho hại cho tàn cho cân.

Chú giải

 • (1261) Liễu Chương Đài Liễu thị ở đường Chương Đài (Trường An). Hàn Hoành  gửi bài ca cho kĩ nữ Liễu thị: Chương Đài liễu, Chương Đài liễu, nhan sắc thanh thanh kim tại phủ? Túng sử trường điều tự cựu thùy, dã ưng phàn chiết tha nhân thủ 使 Cây liễu ở Chương Đài, cây liễu ở Chương Đài, ngày trước xanh xanh nay còn không, Cành dài có rủ xuống như xưa, hay là tay khác đã bẻ mất rồi?
 • (1262) cành xuân: cành cây non tươi.
 • (1264) hoa kia đã chắp cành này: không biết em mình (Thúy Vân) đã thay mình kết duyên với Kim Trọng hay chưa. Xem lại Giữa đường đứt gánh tương tư, Giao loan chắp mối tơ thừa mặc em (0725-0726).
 • (1265) đòi đoạn: nhiều lần, lắm lúc. Xem chú giải (1251) đòi đoạn.
 • (1265) vò tơ: vì hai nỗi nhớ kể trên (nhớ Kim Trọng và việc Thúy Vân thay mình kết duyên với Kim Trọng) lòng Kiều nhàu nát như khúc tơ bị vò rối. Xem chú giải (0488) vò.
 • (1266) giấc hương quan: hương quan  cổng làng, làng cũ, cố hương; “giấc hương quan” là giấc mộng về quê cũ. Thôi Hiệu Nhật mộ hương quan hà xứ thị, Yên ba giang thượng sử nhân sầu 使 (Hoàng hạc lâu ) Trời tối, quê nhà nơi đâu? Trên sông khói sóng khiến người buồn. Tản Đà dịch thơ: Quê hương khuất bóng hoàng hôn, Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.
 • (1266) luống: những là, bao nhiêu là. Xem chú giải (0464) luống.
 • (1266) canh dài: suốt đêm dài. Xem chú giải (0217) canh.
 • (1267) song sa: bởi chữ sa song  cửa sổ che màn the. Xem chú giải (0249) song the.
 • (1267) vò võ: buồn và lẻ loi, cứ mãi một mình. Thí dụ: vò võ một mình (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
 • (1268) hoàng hôn: thơ Chu Thục Chân  (đời Tống): Khốc tổn song mâu đoạn tận tràng, Phạ hoàng hôn hậu đáo hôn hoàng  (Thu dạ hữu cảm ) Khóc hại cả mắt, đứt cả ruột, Sợ rằng hết chiều nay lại đến chiều mai.
 • (1269) thỏ bạc: tương truyền trên mặt trăng có con thỏ trắng. Xem chú giải (0079) thỏ lặn.
 • (1269) ác vàng: tương truyền trên mặt trời có con quạ (còn gọi là con ác) ba chân, nên gọi “kim ô”  (ác vàng) là mặt trời. Xem chú giải (0079) ác tà.
 • (1270) xót người: Thúy Kiều nhớ tới Đạm Tiên. Xem chú giải (0199) hội chủ.
 • (1270) đoạn tràng: đứt ruột; (nghĩa bóng) đau thương tới cực điểm. Xem chú giải (0200) đoạn trường.
 • (1270) đòi cơn: nhiều cơn, nhiều đợt. Xem chú giải (0222) đòi cơn.
 • (1271) hồng nhan: má hồng, chỉ người đẹp. Xem chú giải (0065) hồng nhan.
 • (1272) cho hại cho tàn cho cân: làm cho cái hồng nhan phải tồi tàn, phải hư hại, đáng với cái số bạc mệnh mới thôi (theo Hồ Đắc Hàm). Xem chú giải (0006) má hồng đánh ghen.