Menu Đóng

Chương 190

2269Hỏa bài tiền lộ ruổi mau,
2270Nam đình nghe động trống chầu đại doanh.
2271Kéo cờ lũy phát súng thành,
2272Từ công ra ngựa thân nghênh cửa ngoài.
2273. Rỡ mình lạ vẻ cân đai,
2274. Hãy còn cằm én mày ngài như xưa.
2275. Cười rằng: Cá nước duyên ưa,
2276. Nhớ lời nói những bao giờ hay không?
2277Anh hùng mới biết anh hùng,
2278Rày xem phỏng đã cam lòng ấy chưa?
2279. Nàng rằng: Chút phận ngây thơ,
2280. Cũng may dây cát được nhờ bóng cây.

tranh Nguyễn Đỗ Cung (1912-1977)
Hãy còn cằm én mày ngài như xưa

Chú giải

 • (2269) hỏa bài một thứ phù hiệu dùng trong quân ngày xưa. Các binh lính đến các nơi truyền đạt mệnh lệnh đều mang theo hỏa bài ; và có thể trình hỏa bài  xin lĩnh khẩu lương ở các dịch trạm trên đường đi.
 • (2269) tiền lộ dẫn đường, đi trước.
 • (2270) nam đình: triều đình phương nam.
 • (2270) trống chầu: trống đánh để báo hiệu phiên chầu ở triều đình.
 • (2270) đại doanh hành dinh lớn để đóng quân.
 • (2271) kéo cờ lũy phát súng thành: (đảo ngữ) quân ở trong lũy kéo cờ lên và từ trên thành bắn súng.
 • (2272) Từ công tiếng tôn xưng Từ Hải .
 • (2273) cân đai mũ và đai, chỉ phẩm phục của ông quan, ông tướng.
 • (2274) cằm én mày ngài: nhắc đến tướng mạo oai võ của Từ Hải. Xem chú giải (2167) râu hùm cằm én mày ngài. Ghi chú: Tạm hiểu 2 câu 2273-2274 như sau: Thoạt trông Từ Hải từ đại bản doanh tự cưỡi ngựa ra đón mình, Kiều có hơi bất ngờ, vì người anh hùng có chút “lạ vẻ” với phẩm phục cân đai rực rỡ và trịnh trọng; nhưng nàng yên lòng ngay khi nhìn thấy cái tướng “phong hầu vạn lí” (cằm én mày ngài) cũng vẫn như xưa.
 • (2275) cá nước duyên ưa: # chữ nôm “cá” khắc sai nét. Chữ đúng: ⿰ (bộ Ngư+cá). § Phong dao: Tình cờ bắt gặp nàng đây, Như cá gặp nước như mây gặp rồng.
 • (2277) anh hùng mới biết anh hùng: (lược ngữ) phải là bậc anh hùng mới biết được bậc anh hùng. # chữ nôm thứ hai “hùng” khắc không đúng nét. Chữ đúng:  (hùng).
 • (2278) rày: bây giờ. Xem chú giải (0313) rày.
 • (2278) cam lòng: thỏa lòng, thích ý. Xem chú giải (1866) cam tâm.
 • (2279) ngây thơ: chưa khôn lớn, chưa biết gì. Xem chú giải (0227) ngây thơ.
 • (2280) dây cát: dây sắn và dây bìm; tỉ dụ nương tựa, nhờ cậy, quan hệ ràng rịt. Xem chú giải (0902) cát đằng.
 • (2280) bóng cây: chỗ nương tựa (nghĩa bóng). Xem chú giải (0901) tùng quân. Ghi chú: Kiều nói mình là người trẻ dại kém cỏi; thật là may mắn đã được Từ Hải tin yêu mà nay có nơi nương tựa (câu 2279-2280).